پژوهش های حقوق خصوصی (JPL) - بانک ها و نمایه نامه ها