کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
نقش شروط ثبات به عنوان ابزار مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 121-144

کیمیا دانایی؛ ناصر عزیزی