کلیدواژه‌ها = تحول
تحول ماهیت فاکتورینگ

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 103-120

نیلوفر محمدرفیعی؛ محمدمهدی عزیزاللهی