کلیدواژه‌ها = دیدگاه سرزمینی
تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 8-35

کورُش کاویانی؛ سعیده قاسمی مقدم