کلیدواژه‌ها = کمیسیون اروپایی حقوق قراردادها
اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها و مقایسه آن با اسناد مشابه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 70-93

محمدعلی خورسندیان؛ فرهاد محمدی بصیر