کلیدواژه‌ها = غیر
مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 137-160

علیرضا یزدانیان؛ زینب کیانی