مبانی حقوقی نسق زراعی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 5-26

مرتضی یوسف‌زاده؛ مجید خلیل‌پور گرگانی


شرکت های چندملیتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال و انتشار فناوری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 5-26

محمد صالحی مازندرانی؛ فهیمه فیروزبخت


تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 8-35

کورُش کاویانی؛ سعیده قاسمی مقدم


مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی‌ شرکت‌های فرعی ورشکسته

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 27-50

کورش کاویانی؛ سعیده قاسمی مقدم


تبیین ویژگی ها و آثار حق انصراف مصرف کننده؛ مقرر در مواد 37 و 38 قانون تجارت الکترونیکی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-52

ستار زرکلام؛ سیّدمحمدعلی طاهرزاده کاکلی


حق کاستن از عوض در عقود معوض

دوره 3، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 37-52

حسین اسمعیلی


دانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری

دوره 3، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 53-79

محمدهادی میرشمسی؛ نرگس جرفی


شرط گشایش اعتبار در قراردادهای فروش بین المللی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 53-74

حسین قربانیان


تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر قراردادهای بین‌المللی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 65-82

سعید حقّانی؛ احسان جعفرخانی


اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها و مقایسه آن با اسناد مشابه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 70-93

محمدعلی خورسندیان؛ فرهاد محمدی بصیر


اسناد الکترونیک در حقوق ایران

دوره 3، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 81-97

علی‌اکبر ادیب