تحول ماهیت فاکتورینگ

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 103-120

نیلوفر محمدرفیعی؛ محمدمهدی عزیزاللهی


داوری الکترونیکی (آیین رسیدگی و اعتبار آراء)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-136

سلمان فقیه میرزائی


نقش شروط ثبات به عنوان ابزار مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 121-144

کیمیا دانایی؛ ناصر عزیزی


آثار تجزیۀ قرارداد در حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 133-168

حبیب‌اله رحیمی؛ زهره کریمی


اعتبار حقوق مالکیت فکری از منظر شرع

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 137-150

قاسم محمدی؛ محمدمهدی حسنی


مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 137-160

علیرضا یزدانیان؛ زینب کیانی


امضاء در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 161-184

نادر پورارشد