نویسنده = قاسم محمدی
اعتبار حقوق مالکیت فکری از منظر شرع

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 137-150

قاسم محمدی؛ محمدمهدی حسنی