اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر وحید اشتیاق

دانشیار پژوهشکده حقوق شهردانش، تهران، ایران.

eshtiyaghgmail.com

سردبیر

دکتر نجادعلی الماسی

استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران.

dr.heybatigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز اخلاقی

حقوق خصوصی - حقوق تجارت بین الملل عضو هیات تحریریه

akhlaghiakhlaghi.net
88811581

دکتر گودرز افتخارجهرمی

حقوق خصوصی - حقوق بین الملل عضو هیات تحریریه

gejahromiyahoo.com
88811581

محمد امامی کاشانی

فقه - حقوق خصوصی عضو هیات تحریریه

submitsdil.ac.ir
88811581

دکتر فرهاد ایران پور

حقوق خصوصی - حقوق بین الملل خصوصی عضو هیات تحریریه

driranpour7gmail.com
88811581

دکتر محمود باقری

حقوق خصوصی - حقوق تجارت بین الملل عضو هیات تحریریه

mahbagheriut.ac.ir
88811581

دکتر محمدرضا پاسبان

حقوق خصوصی - حقوق تجارت عضو هیات تحریریه

mpasbanhotmail.com
88811581

دکتر لعیا جنیدی

حقوق خصوصی - حقوق تجارت بین المللی عضو هیات تحریریه

joneydiut.ac.ir
88811581

دکتر سعید حبیبا

حقوق خصوصی - حقوق مالکیت فکری عضو هیات تحریریه

habibaut.ac.ir
88811581

دکتر حسین سیمایی صراف

حقوق خصوصی - حقوق تجارت عضو هیات تحریریه

simaee_syahoo.com
88811581

دکتر سیدحسین صفایی

حقوق خصوصی - حقوق مدنی عضو هیات تحریریه

hsafaiiut.ac.ir
88811581

دکتر محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی - حقوق تجارت عضو هیات تحریریه

tafreshimodares.ac.ir
88811581

دکتر سیدمرتضی قاسم زاده

حقوق خصوصی - مسئولیت مدنی عضو هیات تحریریه

submit2ac.ir
88811581