کلیدواژه‌ها = اجاره
مبانی حقوقی نسق زراعی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 5-26

مرتضی یوسف‌زاده؛ مجید خلیل‌پور گرگانی