کلیدواژه‌ها = دانش
دانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری

دوره 3، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 53-79

محمدهادی میرشمسی؛ نرگس جرفی