کلیدواژه‌ها = خسارت قراردادی
حق کاستن از عوض در عقود معوض

دوره 3، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 37-52

حسین اسمعیلی