کلیدواژه‌ها = گروه شرکت
مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی‌ شرکت‌های فرعی ورشکسته

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 27-50

کورش کاویانی؛ سعیده قاسمی مقدم