کلیدواژه‌ها = تقسیط ثمن
آثار تجزیۀ قرارداد در حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 133-168

حبیب‌اله رحیمی؛ زهره کریمی