بررسی روابط و تعهدات بانکها در اعتبارات اسنادی در پرتو مقررات UCP600

نویسنده

گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مطمئن‌ترین روش پرداخت ثمن در تجارت بین‌الملل می‌باشد. از جمله و مهم‌ترین طرفهای درگیر در این مبادلات بانکها هستند که صرفنظر از واسطه بودن میان دو طرف قرارداد، نقش اساسی و به عنوان تضمن کننده و پرداخت کننده وجه به حساب می‌آیند. سوالاتی که در این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به آن هستیم، این است که اصولاً نقش هر یک از بانکها در روابط بین خود چیست و چه وظایف و مسؤولیتهایی بر عهده دارند؟ این روابط بانکها در اعتبارات اسنادی به یکدیگر وابسته است یا مستقل از یکدیگرند. با بررسیهای و با روش توصیفی و تحلیلی به عمل آمده و مطالعه مقررات UCP600 به نتایجی دست یافتیم که در این تحقیق به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. اینکه بانکهای کارگزار اصولاً تابع بانکهای دستور دهنده و گشاینده اعتبارند و با پرداخت وجه به فروشنده حساب بانک گشاینده را بدهکار می‌کنند و تحت شرایطی بانکهایی نظیر بانک معامله کننده می‌توانند از منابع مالی خود پرداخت را انجام و نسبت به معامله اسناد اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships and Commitments of Banks in Letter of Credit in the light of the Provisions of UCP600

نویسنده [English]

  • Hossein Ghorbanian
چکیده [English]

Letters of credit as one of the most complex, yet most reliable method of payment of the price in international trade. Among the most important are the parties involved in the transactions, regardless of the conduit between the parties, and inclusion role as payer funds are considered. This article aims at answering the questions that we are, this is principally the role of each of the banks in their international relations and what are the duties and responsibilities? The in-credit banking relationships are linked to or independent of each other. The survey was conducted by analytical method And study the provisions of UCP600 We found that in this study we will talk in detail about it. Basically, the banks, issuing and issuer credit corresponding and the payment to the seller's bank account debited issuing And under the conditions banks like negotiating bank can make payment of their financial resources and apply to the negotiating documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letters of credit
  • the issuing bank
  • advising bank
  • confirming bank
  • reimbursing bank
  • negotiating bank
اخلاقی، بهروز. «بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی.»مجله حقوقی دادگستری 1 (1370): 101-75.
السان، مصطفی. حقوق پرداخت‌های بانکی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، 1390.
افتاده، غلامحسین، «نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین‌المللی.» نامه اتاق بازرگانی 3 (1377): 45-42.
افشارفر، مسعود. جزوه آموزشی ضمانتنامه‌های ارزی بانک ملی.
برهانی، حمید. بانکداری و تامین مالی بین‌المللی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری ایران، 1379.
بناء نیاسری، ماشاالله. «جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی بین‌المللی.» رساله دکترا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
تذهیبی، فریده. ترجمه راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های عندالمطالبه. تهران: انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی، 1393.
تذهیبی، فریده. مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین‌المللی برای پوشش اعتبارات اسنادی. تهران: انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1375.
تذهیبی، فریده. نشریه مقررات ضمانتنامه‌های عندالمطالبه (URDG758) تجدیدنظر سال 2010 میلادی. تهران: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1389.
حمیدی، فاطمه. راهنمای کاربران اعتبار اسنادی بر اساس UCP600. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی. تهران: اتاق بازرگانی صنایع و معادن، 1390.
خلعت‌بری، فیروزه. مجموعه مفاهیم پولی، بانکی، بین‌المللی. تهران: نشر شباویز، 1371.
دستباز، هادی، و همکاران. شیوه‌های عملی صادرات- واردات. تهران: انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1390.
ذوقی، محمدصالح. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600). تهران: انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1381.
زمانی فراهانی، مجتبی. اعتبارات اسنادی و مسائل بانکی. تهران: انتشارات ترمه، 1385.
زمانی فراهانی، مجتبی. پول، ارز و بانکداری. تهران: انتشارات ترمه، 1389.
سلطانی، محمد. حقوق بانکی. تهران: نشر میزان، 1390.
سماواتی، حشمت‌الله. حقوق معاملات بین‌المللی. تهران: نشر ققنوس، 1389.
شرف‌الدین، ایمان. «اعتبار اسنادی قابل انتقال.» مجله توسعه ۶1 (1386): 48-34.
شیرازی، فریدون. «اعتبارات اسنادی شرایط حمل.» پیام بانک 223 (1378): 64-51.
شیرازی، فریدون. «اعتبارات اسنادی شرایط حمل.» پیام بانک 229 (1378): 35-23.
شیرازی، فریدون. رویه‌های استاندارد بانکداری. کتاب شماره 39. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1390.
طارم‌سری، مسعود. حقوق بازرگانی بین‌المللی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1381.
عباسیان، پرویز. مقررات بین‌المللی تضمین‌نامه‌ها. تهران: انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1381.
علیخانی، مظفر. «آشنایی با روش‌های پرداخت وجه در معاملات بین‌المللی.» نامه اتاق بازرگانی 11 (1379): 52-43.
علیزاده، مسعود. گام به گام با اعتبارات اسنادی. تهران: انتشارات جاودانه، 1391.
قربانیان، حسین. «بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی UCP500 و UCP600 و ISP 98 و URDG758 و UCC و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانتنامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی.» فصلنامه حقوقی بین‌المللی ۴8 (1392): 125-99.
قربانیان، حسین. «شرط گشایش اعتبار در قراردادهای تجاری بین‌المللی.» فصلنامه تعالی حقوق 5 (1392): 51-38.
قربانیان، حسین، «مدیریت ریسک کلاهبرداری در اعتبارات اسنادی.» مجله حقوق بانکی 3 و ۴ (1393): 43-28.
قربانیان، حسین، قابلیت انتقال مکانیسم‌های تضمین و پرداخت در حقوق تجارت بین‌الملل. شاهرود: نشر قانون و قلم، 1394.
قربانیان، حسین، مالیه و تضمین‌های بازرگانی بین‌المللی. شاهرود: نشر قانون و قلم، 1394.
کاشانی‌زاده، هدی. «مطالعه تطبیقی تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در برابر یکدیگر در عرف‌ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) و ماده ۵ قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده امریکا (UCC).» مجله حقوقی بین‌المللی ۴0 (1388): 125-90.
کریمی، اسدالله. «مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی.» مجله حقوقی 9 (1390): 145-123.
گائو ایکس یانگ، و روس پی. بوکلی. «ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی؛ منشأ اعتبارات اسنادی و منابع آن.» ترجمه ماشاءاله بناء نیاسری. مجله حقوقی 35 (1385): 145-121.
لنگریچ، رینهارد. اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل. ترجمه سعید حسنی. تهران: نشر میزان، 1392.
محترم، رحیم. روش‌های خرید و پرداخت. تهران: نشر آترا، 1392.
مختاری، مهدی. «مسائل بانکی بازرگانی بین‌المللی.» نامه اتاق بازرگانی 2 (1382): 42-35.
میلانی، سیدمحمد، و حبیب‌الله محمدی. اصول اعتبارات اسنادی و راهنمای تکمیل فرمها. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1391.
نیکبخت، حمیدرضا، و ماشاءاله بناء نیاسری. «مطالعه‌ای در مفهوم، شرایط، آثار و ماهیت حقوقی معامله اعتبار.» مجله تحقیقات حقوقی 5 (1390): 146-121.
هدایتی، علی اصغر، سفری، و حسن کلهر. عملیات بانکی داخلی- 2 (تخصیص منابع). تهران: مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1376.
Agasha, Mugagha. The Law of Letter of Credit and Bank Guarantees. 2003.
Ellinger, E.P. “British Business Law: Banking Law.” Journal of Business Law 43 (2005): 101-125.
Hugo, C.F. The Law Relating to Documentary Credits from a South African Perspective with Special Reference to the Legal Position of the Issuing and Confirming Banks. LLD, University of Stellenbosch, 1996, 1997.
Kozolchyk, Boris. The Emerging Law of Standby Letter of Credit and Bank Guantees. Ariz, 1982.
Pugh, Thomas A. “Letters of Credit – Injunctions – The Purist and the Pragmatist: Can a Buyer Bypass the Guarantor and Stop the Seller from Demanding Payment from the Guarantor?.” Journal of International Banking Law 5 (1996): 243-257.