ابطال علامت تجاری یا قابل ثبت نبودن با تأکید بر فقدان ویژگی تمایز بخشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فضای بازار، امروزه آکنده از رقابت نفس‌گیر رقبا جهت جلب مشتری است. رقابتی که لحظه‌ای از حرکت نمی‌ایستد و هر آینه نیز بر سرعت خود می‌افزاید. در این میان بازیگران عرصه رقابت یعنی ارائه‌دهندگان کالا و خدمات دغدغه‌ای بسیار جدی در ذهن دارند. چگونه می‌توان به مصرف‌کننده نشان داد که تولیدکننده کالاها و خدمات مورد مصرف وی کیست و نسبت به آن واجد حق انحصاری و مورد حمایت حقوقی است. طبیعتاً راهکار حقوق مالکیت فکری، نظام حمایتی حقوق علائم تجاری است. اما هر علامتی که از سوی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی معرفی می‌شود، قابل حمایت نیست بلکه علامتی واجد قابلیت مذکور است که ویژگی تمایزبخشی داشته یا حداقل در اثر زمان و استعمال آن را اکتساب نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Annulment of Trademark and Unregisterability of Trademarks Due to Lack of Differentiating Features

نویسنده [English]

  • Sogol Fazel Motlagh
چکیده [English]

Today, the dominant atmosphere of market is filled with competition, especially in marketing and attracting customers. This overgrowing competition leave the main actors of the market who are goods and service producers with a significant concern, how to assure the consumer of the originality of the product and how to indicate the information of the producer and whether they have exclusive right over this indicator. Indeed Intellectual property law serves producers with trade mark law. However not every trade mark is to be protected by this lawful regime but only those trademarks deserve monopolization which are distinctive and are capable to differentiate between the goods and services of the stakeholders. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trademark
  • Registerability
  • Substantial provisions for registration
  • Differentiating feature
  • Assessment of distinctiveness
  • Annulment
امامی، نورالدین و دیگران. درباره قرارداد پاریس راجع به حقوق مالکیت صنعتی. تهران: مؤسسه حقوقی تهران، 1353.
دوستی، نصرالله. راهنمای ثبت شرکتهای تجارتی، تهران: نشر حقوقدان، 1379.
رابین، جاکوب. مالکیت فکری. ترجمه محمد ‌هاشم‌بیگی. تهران: جهاد دانشگاهی، 1386.
زاهدی، مهدی. «حقوق ثبت علائم تجاری: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی.» مجله پژوهش حقوق عمومی، 2-3 (1379): 154-125.
شمس، عبدالحمید. حقوق مالکیت علائم تجاری و صنعتی. تهران: انتشارات سمت، 1382.
عباسی، سیمین و بابک اخگر. مدیریت حقوق مالکیت فکری (اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی)، تهران: انتشارات جنگل، جاودانه، 1391.
عرفانی، محمود. حقوق تجارت بین‌الملل. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1375.
فرپور، وحید. «علامت‌های تجاری غیر قابل ثبت.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1391.
کریمی، محمدحسین. علائم تجاری در حقوق ایران. تهران: انتشارات مجد، 1389.
میرحسینی، سیدحسن. حقوق علائم تجاری. تهران: نشر میزان، 1390.
وصالی محمود، رضا. «تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجارتی در حقوق ایران و تطبیقی.» رساله دکترا، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقوق، 1379.
وصالی محمود، رضا. «تقریرات درس حقوق علائم تجاری»، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، گرایش حقوق مالکیت فکری، پاییز 1391.
وصالی محمود، رضا. «مطالعه تطبیقی حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری.» مجله حقوقی دادگستری50-51 (1384): 113-136.
وصالی محمود، رضا. «نحوه حمایت دادگستری از مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران.» در: ویژه‌نامه اتاق بازرگانی بین‌المللی ایران، (1377).
Davis, Jennifer. Intellectual Property Law, 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2008.
Jill, Gilbert. The Entrepreneur’s Guide to Patents, Copyrights, Trademarks, Trade Secrets and Licensing. New York: Penguin, 2004.
Kitchen, David. Kerly’s Law of Trademarks and Trade Names, 15th Ed. London: Sweet and Maxwell, 2011.
Matsui (Makoto). Law and Practices related to Trademarks in Japan. 1990.
Michaels Amanda & Andrew Norris. Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing, 2nd ed. London: Sweet and Maxwell, 2002.
Paris, 30 juin, 1978, propr.ind, Bulletin de documentation, 1979, 238, III.
Selection 4 of European trade mark harmonization Regulation (council regulation No. 40/94 of 20 December 1993 on the community trade mark).