مطالعه تطبیقی نظریۀ اصل استقلال اعتبارات اسنادی بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل و بررسی جایگاه و مبانی آن در حقوق ایران

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

از اصل استقلال به عنوان یکی از اصول بنیادین و مشترک در اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی نام برده می‌شود که از جمله مهم‌ترین آثار آن، عدم توجه ایرادات ِقرارداد پایه نسبت به اعتبارات است. این پژوهش ضمن معرفی این اصل از منظر مقررات بین‌المللی حاکم و نیز دکترین داخلی و خارجی، به قیاس وجود این اصل در هر دو نهاد حقوقی پرداخته است تا اولاً وجوه اشتراک و افتراق و نیز مشکلات و تردیدهایی که در شناسایی این اصل در هر یک از دو نهاد وجود دارد، مشخص شود و ثانیاً با ارائه تحلیل‌های حقوقی سعی بر شناسایی این اصل به گونه‌ای همگون با نظام حقوقی ایران شود. در این راستا با طرح مبانی اصل استقلال در اعتبارات اسنادی با الهام از مقررات یو سی پی 600 با انتساب اصل به ماهیت مستقل حقوقی اعتبارات اسنادی و نیز با اثبات دیگر ارکان مستقل قراردادی از جمله علت، موضوع و نیز طرفین مستقل قراردادی با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231 قانون مدنی) مبنای بومی خود را پیدا می‌نماید. اما در مورد ضمانتنامه‌های مستقل بانکی (عندالمطالبه) تردیدهای بیشتری وجود دارد که با تحلیلی متفاوت از اعتبارات اسنادی بر اساس قصد مشترک و اسقاط حق استناد به ایرادات، تحلیلی ارائه شده است. و در پایان، ماحصل مباحث در قالب دو ماده قانونی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Theory Autonomy Principle Baking Letters of Credits in International and Iran law

نویسنده [English]

  • Saeed Chaharbaghy
چکیده [English]

Autonomy principle call as one of the basis and common doctrine in letters of credit and bank Guarantee which most importance of its influence is inattention for basic contract objections toward credits .in this research moreover introduction of this principle from govern international rules and also internal and external doctrine, compare this principle in both legal institutions until first, specify unity and segregation mood and also problems and doubts that exist in recognition of this principle in each of these institution and secondly, with representation of  legal analysis try to modify  this principle equal with Iran legal systems .in this row with design of basic autonomy principle  in letters of credit with inspiration from 600 UCP rules with principle relation to autonomy legal letters of credit nature and also with other independent contract pillars specially object and also both parties of independent contract with notice to contract  privacy of contract.
Principle (231 article of civil law), its found its basic indigenous but there are more doubt abut  autonomy bank Guarantee(An demand) which impute to analytic objection from letters of  credits, base on common intention and assignment of debt; and at the final, result of discussion suggest in two article of law form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy
  • principle
  • inattention to objection
  • basic contracts
  • letters of credits
  • on demand guarantee
اخلاقی، بهروز. «بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی.» مندرج در:
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=661
اخلاقی، بهروز. «بحثی پیرامون ضمانتنامه‌های بانکی.»کانون وکلا 148 (1369).
استوفله، ژان. «تقلب در اعتبارنامه‌های اسنادی تجاری، تضمینی وضمانتنامه‌های مستقل بانکی.» مجله حقوقی 25:39 (1387): 291-298.
اشمیتوف، کلایو. حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ دوم. ‌ترجمه: بهروز اخلاقی و دیگران. ج 2 تهران: سمت، 1378.
افتخار جهرمی، گودرز، محمد عیسی تفرشی و مرتضی شهبازی‌نیا. «تحول نظام حقوقی ضمانتنامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی.» مدرس علوم انسانی 5:4 (1384): 1-21.
امامی، حسن. حقوق مدنی، ج 1. تهران: دارالسلام، 1374.
ایکس‌یانگ [شیانگ]، گائو، و روس پی. بوکلی [راس پی. باکلی]. «ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشأ اعتبارات اسنادی و منابع آن.» ترجمه ماشاءالله بناء نیاسری، مجله حقوقی 35 (1385): 305-345.
ایکس‌یانگ [شیانگ]، گائو، و روس پی. بوکلی [راس پی. باکلی]. «مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی.» ترجمه ماشاءالله بناء نیاسری. مجله حقوقی 36 (1386): 243-322.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت حقوق تعهدات و ایقاعات، ج 1. تهران: گنج دانش، ]بی‌تا[.
خزائی، حسین. «روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین‌الملل.» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی32 (1373): 1-34.
خوتنا شریلی، ناتایا. «ضمانتنامه‌های مستقل در پرتو حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی.» ترجمه اصغر کریمی ده‌چشمه. نشریه اتاق بازرگانی 20 (1387): 17-14.
ره‌پیک، حسن. نظریه جهت در اعمال حقوقی. تهران: انتشارات اطلاعات، 1376.
سلطانی، محمد. «رابطه داوری و ضمانتنامه‌های بانکی بین‌المللی در حقوق فرانسه.» فصلنامه حقوق 37:3 (1386): 155-178.
شمس، عبدالله. آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ سوم. تهران: دراک، 1385.
شهبازی‌نیا، مرتضی. «اصل استقلال در ضمانتنامه‌های بانکی بین‌المللی.» ‌نامه مفید 37 (1382): 4-24.
شهبازی‌نیا، مرتضی. «شیوه‌های پرداخت ضمانتنامه بانکی و ماهیت اسنادی.» مدرس علوم انسانی 8:3 (1383): 17-34.
شیانگ، گائو، و راس پی. باکلی. «ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشأ اعتبارات اسنادی و منابع آن.» ترجمه ماشاءالله بناء نیاسری، مجله حقوقی 35 (1385): 305-345.
شیانگ، گائو، و راس پی. باکلی. «مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی.» ترجمه ماشاءالله بناء نیاسری. مجله حقوقی 36 (1386): 243-322.
غمامی، مجید. «بحثی در قواعد حاکم بر ضمانتنامه‌های بانکی.» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 44 (1378): 123-148.
فتحی‌پور، علی. «ضمانت در معاملات بین‌المللی.» مجله حقوقی 13 (1369): 131-182.
فخرائی، محمد. «تحلیل اصل استقلال در اسناد تجاری و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران و انگلیس.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس (1376).
کاتوزیان، ناصر. نظریه عمومی ایقاع. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ی‍ل‍دا، ۱۳۷۰.
کاشانی، محمود. «ضمانتنامه‌های بانکی.» مجله تحقیقات حقوقی 17-16، (1374): 139-190.
کریمی، اسدالله. «مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی.» مجله حقوقی 9 (1367): 89-124.
محبی، محسن (مترجم). «تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانت‌های بین‌المللی دستور منع پرداخت آن در جریان انقلاب.» مجله حقوقی 2 (1364): 53-92.
محبی، محسن. «حل و فصل دعاوی ضمانتنامه‌های بانکی بین‌المللی.» مجله پژوهشهای حقوقی 7 (1384): 237-268.
محبی، محسن. «ضمانتنامه‌های بانکی در رویه دیوان داوری ایران و ایالات متحده.» مجله حقوقی 20 (1375): 79-190.
مسعودی، علیرضا. ضمانتنامه‌های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1383.
نظافتیان، عبدالعلی. «ذی‌نفع در ضمانتنامه‌های بین‌المللی بانکی.» مجله کانون وکلا 152-153 (1363): 84-114.
Browne, Jeffrey J. “The Fraud Exception to Standby Letters of Credit in Australia: Does it Embrace Statutory Unconscionability?.”Bond Law Review at: http://www.austlii.edu.au/au/ journals/BondLRev/1999/5.html
Dolan, Johan. F. “Tethering the Fraud Inquiry in Letter of Credit.” Banking and Fainance law Review. at: http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1077855461&sid
International Standby Practices (ISP 98) ICC, Pub No. 590, 1998.
Kurkela, Mattis. Letters of Credit and Bank Gurantees under Internatial Tade Law. London: ICC Publication, 2007.
Ryder. Legal Problem of International Banking. London: Sweet & Maxwell, 1987.
Ulph, Janet. Commercial Fraud. London: Oxford University Press, 2004.
UNCITRAL, Convention on Independent Guarantee and Standby Letters of Credit, 1995.
Uniform Customs and Practices for Documentary Credis (UCP), ICC Pub No. 600, 2007.
Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG), ICC Pub, No. 485, 1992.
Xiang, Gao. “The Identify of the Fraudulent Party under Rule Fraud in the Letters of Credit.” at: http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/2001/14.html