اجرای ناقص تعهدات قراردادی مطالعه تطبیقی مسؤولیت قراردادی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

نقض یک تعهد قراردادی منجر به آثاری می‌شود که به ضمان عقدی یا مسؤولیت قراردادی مشهور است. در حقوق ایران قاعده بر الزام است و در صورت امتناع، نوبت به فسخ و خسارت می‌رسد، در حقوق انگلیس اما مطالبه خسارت قاعده است و در صورت عدم کفایت، نوبت به الزام یا سایر ضمانت‌ها می‌رسد. اجرای ناقص تعهد نیز قطعاً داخل در دایره نظام مسؤولیت قراردادی است ـ هر چند که در متون حقوقی بدان تصریح نشده ـ و همان آثار را به دنبال دارد با این توضیح که شاید بتوان همه مصادیق عهدشکنی را تحت عنوانِ عدم اجرای قرارداد جمع کرد، مصادیق مختلفی که هر کدام به لحاظ آثار، اندک تفاوت‌هایی با هم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partial Performance of Contractual Obligations Subtitle: Comparative Study of Contractual Liability under Iranian and English Legal Systems

نویسنده [English]

  • Ali Shahabi
چکیده [English]

Breaching a contractual obligation would result in consequences which are known as “Civil Liability”. Under Iran’s legal system, the rule in such cases is “Specific Performance” of the obligation, which in case of not being possible entitles the covenantee for “Rescission” of the contract and claiming “Damages”. While, in England Damages is the rule which in case of not being sufficient may give rise in Specific Performance or other Remedies. “Partial Performance of an Obligation” is absolutely included in Civil Liability System (however such issue has not been cited within the scripts) and may bring same consequences, indeed with a comment that all the ramifications of breach of contract might be put under the umbrella of “not performing the contract at all”, varied ramifications that have minor diversities in terms of legal consequences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breach
  • partial performance
  • remedy
جبلی عاملی، زین­العابدین (شهید ثانی). الروضه ­البهیه فی شرح اللمعه ­الدمشقیه، الجزء الثالث، الطبعه الاولی. منشورات جامعه النجف الدینیه.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1380.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. حقوق تعهدات، جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دائره­ المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول. تهران: نشر به هزینه مؤلف، 1357.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل (تئوری موازنه). تهران: کتابخانه گنج دانش، 1381.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378.
خویی، آیه­ الله سید ابوالقاسم. منهاج­الصالحین، المجلد 2. مدینه العلم، قم: 1410 قمری.
شهیدی، مهدی. آثار قراردادها و تعهدات. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.
شهیدی، مهدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.
عادل، مرتضی. «قواعد انصاف در نظام کامن­لا.» فصلنامه حقوق 40 (بهار 1389).
عیسائی تفرشی، محمد، محمدباقر پارساپور و سیدمصطفی محقق داماد. «تأثیر اجرای جزئی یا ناقص تعهد بر حق حبس.» فصلنامه مدرس علوم انسانی 12:3 (1387).
کاتوزیان، ناصر. الزام­های خارج از قرارداد (مسؤولیت مدنی)، جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
کاتوزیان، ناصر. دورi عقود معین، جلد اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387.
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387.
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم. تهران: انتشارات بهنشر، 1366.
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388.
کاتوزیان، ناصر. نظریه عمومی تعهدات. تهران: نشر میزان، 1389.
محقق داماد، سیدمصطفی. قواعد فقه، بخش مدنی 2. تهران: انتشارات سمت، 1387.
نوری، محمدعلی (مترجم). قانون مدنی مصر. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388.
Black’s Law Dictionary, 6th ed. ST. Paul Minn, West Publishing Co., 1991.
Burrows, Andrew. Remedies for Torts and Breach of Contract, 3rd ed. Oxford University Press, 2004.
Elliote, Catherine and Frances Quinn. Contract Law, 3rd ed. Longman, 2001.
Gotanda, John Y. “Damages in Lieu of Performance because of Breach of Contract.” Villanova University, School of Law (July 2006): Public Law and Legal Theory Working Paper Series No. 2006-8. doi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=917424.
Oughton, Daid and Martin Davis. Sourcebook on Contract Law, 2nd ed. Cavendish Publishing Ltd, 2000.
Owsia, Parviz. Formation of Contract. Graham and Trotman Publishing, 1994.
Remedies. Oxford University Press, 2002/2003.
Rickett, Charles EF. Justifying Private Law Remedies. Hart Publishing, 2008.
Shavel, Steven. “Specific Performance versus Damages for Breach of Contract.” Harvard University, John M. Olin Center for Law, Econimics and Business (Nov. 2005): doi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=868593.
Triantis, George. “The Evolution of Contract Remedies.” Harvard Law School (November 2003): doi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1512636.