تحلیل تطبیقی هاردشیپ در حقوق قراردادها با تأکید بر رویکرد اصول قرارداد‌های تجاری بین‌المللی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسؤول

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ر مواردی که حسب تغییر اوضاع و احوال قراردادی، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین بسیار دشوار و یا بی‌فایده شود، به موجب دکترین هاردشیپ (دشواری مفرط) می‌توان در قرارداد موجود تجدید نظر نمود. دکترین مزبور که سال‌ها مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته، همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است چرا که اولاً به ظاهر، مخالف اصل لزوم در قراردادها است و ثانیاً تعریف روشنی از این وضعیت ارائه نداده است. با وجود این، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UPICC)، در تعریفی که از وضعیت هاردشیپ ارائه داده، تغییراتی را راجع به مفاد دکترین مزبور ایجاد نموده که موجب تغییرات بنیادین اوضاع و احوال در قرارداد شود. حال سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که به چه مواردی تغییرات بنیادین اطلاق می‌شود؟ پژوهش حاضر ضمن بررسی نظرات و ملاک‌های موجود در خصوص تشخیص تغییرات بنیادین، با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام‌های حقوقی به ارائه ملاک مناسب در خصوص تغییرات بنیادین پرداخته که نشان‌دهندۀ همگرایی نظام‌های حقوقی در خصوص این موضوع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Hardship in Contracts Law with Emphasis on Approach of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)

نویسندگان [English]

  • Ali Saatchi 1
  • Mahdi Niaz-abadi 2
1
2
چکیده [English]

In some cases, according to change of contractual circumstances, if performance of contract for each party difficult or useless, by virtue of Hardship doctrine, the contract could be revised. This doctrine is a remarkable one in different legal system and usually be face with Challenges. Because firstly contrary to pacta sunt servanda, secondly there is not a clear definition in this situation. However, principles of international commercial contract (UPICC) render a definition about situation of Hardship and stated that when the occurrence of events fundamentally alters, the situation of hardship is Inevitable. So the question is arised that what issues is called fundamentally alters?  In this paper, by survey available theories and criterions about diagnosis of fundamentally alters, by comparative study in other legal system, we have determined appropriate criterion about fundamental alternatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hardship
  • fundamental alternatives
  • common intention of parties
  • frustration of purpose
  • Implied Condition
ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب، ج 8. بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1988م.
امینی، منصور و یحیی ابراهیمی. «حسن نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن‌لا». مجله حقوق تطبیقی 2:2 (1390).
بجنوردی، سید حسن. القواعد الفقهیه، ج 2. چ اول. قم: نشر الهادی، 1419 ق.
بیگدلی، سعید. تعدیل قرارداد، چ 2. تهران: نشرمیزان، 1388.
حسین‌آبادی، امیر. «تعادل اقتصادی در قرارداد (2)». مجله تحقیقات حقوقی 22-21 (1383).
خوئینی، غفور. «تحلیل فقهی و حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها». پژوهشنامۀ متین 13 (1380).
سعیدیان، فیصل. «قلمرو نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه اسلامی و حقوق ایران». فصلنامۀ تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی 6:19 (1389).
صادقی مقدم، محمدحسن. «مطالعه تطبیقی تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد و راه حل حقوق ایران». مجله حقوقی 25 (1379).
صادقی مقدم، محمدحسن. «نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (1)». مجله دیدگاهای حقوقی 12 (1377).
صادقی مقدم، محمدحسن. «نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (2)». مجله دیدگاهای حقوقی 14 و 15 (1378).
صادقی مقدم، محمدحسن. «نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران (3)». مجله دیدگاهای حقوقی 15 و 16 (1378).
صادقی مقدم، محمدحسن. تغییر در شرایط قرارداد، چ اول. تهران: نشر دادگستر، 1379.
صفایی، حسین. «قوه قاهره یا فورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی)». مجله حقوق بین‌المللی 3 (1364).
عاملی، سید جواد. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، ج 7، چ اول. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1419 ق.
فورت، آ.د.م. «بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری». ترجمه حسین میرمحمد صادقی. مجله تحقیقات حقوقی 10 (1371).
قاسم‌زاده، سیدمرتضی. اصول قراردادها و تعهدات، چ دوازدهم. تهران: نشر دادگستر، 1388.
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، ج 3، چ ششم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1386.
کاشف الغطاء، محمدحسین. تحریر المجله، ج 1،چ اول. نجف اشرف: المکتبه المرتضویه، 1359.
کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج 3، چ سوم. تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1388.
محقق داماد، سیدمصطفی. قواعد فقه،ج 2، چ دوم. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1390.
مکارم شیرازی، ناصر. استفتاآت جدید، ج 2، چ دوم. قم: انتشارات مدرسه امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، 1427.
مکارم شیرازی، ناصر. القواعد الفقهه، ج 1. قم: مدرسه امام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، 1410 ق.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد. «قاعده اقدام». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2 (1375).
نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 27، چ هفتم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1404 ق.
Baranauskas, Egidijus & Paulius Zapolskis, “The effect of change in circumstances on the performance of contract”, 2008 ,available at https://www.mruni.eu/lt/mokslo.../dwn.php.
Beale, H. et al. Cases, Materials and Text on Contract Law. Oregon: Hart Publishing, 2002.
Brunner, C. Force Majeure and Hardship under General Contract Principles. Exemption for Non- Performance in International Arbitration. Alphen an den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
Dawwas, Amin. “Alteration of the contractual equilibrium under the UNIDROIT principles”. pace int’l l. rev. online companion 2:5 (2010).
Donald, Smythe. “Bounded rationality, the doctrine of impracticability, and the governance of relational contracts”, Southern California Interdisciplinary Law Journal 13:2 (2004).
Fucci, Frederick R. “Hardship and Changed Circumstances as Grounds for Adjustment or Non-Performance of Contracts Practical Considerations in International Infrastructure Investment and Finance”. New York, 2006, available at www.cisg.law.pace.edu/cisg/.../fucci.htm.
German Civil Code BGB, 2003, available at www.gesetze-im-internet.de/englischbgb/englisch _bgb.html.
Girsberger, Daniel & Paulius Zapolskis. “Fundamental alteration of the contractual equilibrium under hardship exemption”. 2012, available at www.mruni.eu/.../jurisprudencija/.../dwn
Gotanda, John Y. Using the UNIDROIT Principles to Fill Gaps in the CISG. Villanova University: School of Law, 2007.
Halpern, S.W. “Application of the Doctrine of Commercial Impracticability: Searching for ‘The Wisdom of Solomon’”. University of Pennsylvania Law Review 135 (1987): 1123-1178.
Hondius, E.H. & M.E. Storme. European review of private law. Netherlands: Kluwer Law International, Volume 15, 2007.
Horn, Norbert. “Standard Clauses on Contract Adaptation in International Commerce, in Adaptation and Renegotiations of Contracts in International Trade and Finance”. 31 Norbert Horned, 1985, available at www.dandelon.com.
Howard Jenkins, Sarah. “Exemption for Non Performance: UCC, CISG, UNIDROIT PRINCIPLES, A Comparative Assessment”, TUL. L. REV. 72 (2015), 2027, 1998, available at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/jenkins.html
John, Belland. Principles of French Law. Oxford University Press, 1998.
Juenger, F.K. “Listening to Law Professors Talk about Good Faith: Some Afterthoughts” Tul. L. Rev. 69 (1995).
Lindstrom, Niklas, Changed Circumstances and Hardship in International Sale of Goods, Stockholm T, 2007.
Markesinis, Basll, The German Law of Contract, Published in North America (US and Canada): Hart Publishing, 2006.
Mazzacano, Peter J. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG, Toronto, 2011.
Momberg Uribe, R.A, “Change of circumstances in international instruments of contract law. The approach of the CISG, PICC, PECL and DCFR”, 2011, available at www.cisg.law.pace.educisgbibliouribe.
Momberg Uribe, R.A. The effect of a change of circumstances, on the binding force of contracts, Comparative perspectives, 2010.
Nottage, Luke, “Changing contract lenses: renegotiations in English, new Zealand, Japanese, Us and international sales law and practice”, CPLE Conference, Toronto, 9-10 November, 2006.
Perillo, Joseph M. Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 2007, available at www.cisg.law.pace.edu/cisgbiblio/ perillo3.html
Pirozzi, Robert. “Developments the changing of economic circumstances debate”, 2012, available at http://www.dandria.com/.../
Principles of European Contract Law, (Parts I, II, and III), 2002.
Rosler, Hannes. “Hardship in German Codified Private Law - in Comparative Perspective to English, French and International Contract Law”. European Review of Private Law 3 (2007): 483-513. Kluwer Law International BV Printed in the Netherlands.
Schwartz, Andrew A. “A ‘Standard Clause Analysis’ of the Frustration Doctrine and the Material Adverse Change Clause”. Legal Studies Research Paper Series, University of Colorado Law School, 2003.
Schwenzer, Ingeborg. “Force Majeare and hardship international sales contact”, 2008, available at www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLawRw.
Shipping & Transport - Italy, “Undue hardship and obligation to renegotiate charter”, 2012, available at www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=ad5bfabf
Study Group on a European Civil Code and Research Group on EC Private Law (Acquis Group) Principles Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), European Law Publishers, 2009.
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Rome: The International Institute for the Unification of Private Law , Rome, 1994.
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Rome: The International Institute for the Unification of Private Law, 2004.
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Rome: The International Institute for the Unification of Private Law, 2010.
Van Houtte, Hans. “The UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts”, 1994, www.business.vu.edu.au/cisg/.../vanhoutte.
Warwick, Saabrücken. “Comparative study of the changing of circumstance, France German, English and European contract law”, 2013, available at http://www.subsellium.com/ wp-content
Wild, Susan Ellis. Webster Law Dictionary, New York: Wiley, 2006.