تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر قراردادهای بین‌المللی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحریم‌های اقتصادی یکی از پرکاربردترین ابزارهای موجود در جهان سیاست امروزین به شمار می‌رود. پیدایش و تکوین این ابزار، مباحث فراوانی در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی در پی داشته است. با این‌حال، بحث از آثار استفاده از چنین ابزاری در چارچوب حقوق خصوصی موضوعی است که دست‌کم در حقوق داخلی چندان موررد توجه قرار نگرفته است. تحریم اقتصادی به دو صورت عمده می‌تواند بر قراردادها تأثیرگذار باشد: گاه تحریم اقتصادی سابق بر انعقاد و تشکیل قرارداد بوده و در نتیجه بحث از صحت قرارداد را در پی خواهد داشت. گاه دیگر، تحریم اقتصادی پس از تشکیل و در زمان اجرای قرارداد وضع شده و مباحثی در خصوص ناممکن شدن و یا دشواری اجرای قرارداد را باعث می‌شود. بررسی این مواد و تأثیر هر یک بر قرارداد موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Economic Sanctions on International Contracts

نویسندگان [English]

  • Saeed Haghani 1
  • Ehssan Jafar-khani 2
چکیده [English]

Economic sanctions are one of the most utilized instruments in the contemporary political world. Their genesis and evolution has led to some outstanding issues in public international law. However, the effect of embargos on private contract has been ignored for a long time. Economic sanctions can impose two side-effects on contracts: first, in the case of previous embargos, existing at the time of conclusion of a contract, we face the question f validity of the contract. In the case of supervening embargos, passed after the conclusion of the contract, we should examine the occurrence of force majeure or hardship. This paper deals with both two said cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic sanctions
  • formation of contract
  • performance of contract
  • Force majeure
  • nullity
ابراهیمی، نصرالله و شادی اویارحسین. «آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور». دوفصلنامۀ دانش حقوق مدنی 2 (1391).
اصغری آقشهدی، فخرالدین و یاسر عبدی. «تأثیر تحریم بر قانون منتخب طرفین در قراردادهای بین‌المللی خصوصی». در: ارج‌نامه دکتر الماسی، چ اول. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1391.
سلجوقی، محمود. حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 2، چ چهارم. تهران: میزان، 1386.
غلامی، وحیده. «قوۀ قاهره در قالب تحریم‌های اقتصادی». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1391.
Blessing, Marc. Swiss Commercial Law Series, vol. 9 (Impact of the Extraterritorial Application of Mandatory Rules of Law on International Contracts). Helbing & Lichtenhahn, Frankfurt am Main & Basle, 1999.
Bockstiegel, Karl-Heinz, “Acts of State as Force Majeure for State Controlled Corporations?”, in: Acts of State and Arbitration Colloquium, Heymanns, 1997.
Bockstiegel, Karl-Heinz, Arbitration And State Enterprises: a survey on the national and international state of law and practice, Netherlands: Kluwer law and taxation publishers, 1984.
Brunner, Christoph. Force majeure and hardship under general contract principles: exemption for non-performance in international arbitration law, Netherlands: Kluwer Law International, 2008.
Cessé, Abdullah. “les effets des sanctions économiques de l’organisation des nations unies sur les contrats”, in: Les sanctions économiques en droit international, edited by Linos-Alexandre sicilianos et Laura Picchio Forlati, Netherlands: Martinus Nijhoff Pubishers, 2004.
Chemain, Régis. “Embargo”, Répertoire Dalloz, Classeur International, mise à jour 1999.
Deumier, Pascale. “La prise en considération de la loi de police étrangère”, Revue des contrats 4 (2012).
Flour, Jacques et al., Les obligations, tome 1 (l’acte juridique), 13e éd., Paris: Dalloz, 2008.
Fouchard, Gaillard & Goldman. International Commercial Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 1999.
Loquin, Eric. “Les effets des lois d’embargo sur la mise en œuvre des clauses compromissoires”. Revue Trimestrielle du Droit Commercial (2001).
Mélin, Francois. Droit International Privé. Paris: Gualino éditeur, 2002.
Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;jsessionid=jyPVT2zCjJLDH0y2JT7Gd7nk9dzhd9VjW kyTkmL49ykM51bTQQGv!404326324?uri=CELEX:32008R0593.
Savatier, René. La théorie des obligations, 3e éd., Paris: Dalloz, 1974.
Scherer, Matthias & André. Brunschweiler. “Swiss embargos and their impact on contracts governed by Swiss law illustrated by the Swiss sanctions against Iran”, available at: http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2011/04/05/swiss-embargos-and-their-impact-on-contracts-governed-by-swiss-law-illustrated-by-the-swiss-sanctions-against-iran/comment-page-1/
Van Hecke, Georges. “The effect of economic coercion on private relationships”. revue belge de droit international 1, 1985.
Van Houtte, Hans. “The impact of trade prohibitions on transnational contracts”. International business law journal, 1988.
Van Houtte, Hans. “Trade sanctions and arbitration”. International business lawyer 25 (1997).