شرکت های چندملیتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال و انتشار فناوری

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه قم.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم (عهده دار مکاتبات)

چکیده

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که اغلب از سوی شرکت‌های چندملیتی انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین روش‌های انتقال فناوری از دید صاحبان فناوری و کشورهای پذیرنده فناوری است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دو روش تأسیس شرکت فرعی و سرمایه‌گذاری مشترک محقق می‌شود. در حالی‌که فناوری از ارزش بالایی برخوردار بوده و امکان نسخه‌‌برداری و تقلید از آن زیاد باشد و شرکت دارنده فناوری نیز بخواهد مدت زمان بیشتری از منافع حاصل از فناوری جدید و به روز استفاده نماید، دو روش فوق بسیار مورد توجه مالکان فناوری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، به سبب آنکه کشورهای پذیرنده فناوری اغلب قادر به تأمین هزینه‌های تحصیل و بومی‌سازی فناوری نیستند، این دو روش می‌تواند از موجبات دسترسی به فناوری‌های نو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته باشد. به علاوه، افزون بر انتقال فناوری، انتشار فناوری نیز ارمغان دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کشورهای پذیرنده فناوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multinational Companies, Foreign Direct Investment, Transfer And Dissemination Of Technology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi Mazandarani 1
  • Fahimeh Firozbakht 2
چکیده [English]

Foreign direct investment by MNEs is an efficient way of transferring technology from the viewpoint of transferors and transferees.
There are two principal methods of technology transfer through FDI that could be used by MNEs. The first method is to transfer the technology internally to a subsidiary. The second is to enter into a joint venture with a local partner.
If the technology concerned is a core technology with a long commercial life-span and the possibility of easily being copied, the MNEs are more likely to consider FDI as an option. Transfer of technology through direct investment is more likely to be the option where developing and least developed countries are concerned, given the likely absence of suitable potential to finance the acquisition of new technology. Technology diffusion could also occur through FDI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multinational Enterprises
  • Foreign Direct Investment Transfer of Technology
  • Technology diffusion
منابع فارسی
1. اشمیتوف، کلایوام. حقوق تجارت بین‌الملل.‌ ترجمه و تحقیق بهروز اخلاقی و فرهاد امام.‌ جلد اول. تهران: سمت، 1378. 2. عرفانی، محمود. «مشارکت تجاری بین‌المللی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 30 (1372): 63.
 منابع خارجی
 1. APCTT, Transfer of Technology: Principles and Strategy,
doi:http://www.technology4sme.net/images/pdf%20floder/ttps_chapter_3.pdf.
2. Blalock, Garrick & Gertler, Paul H. “Foreign direct investment and Externalities: The Case for Public Intervention”, (2005): 77, doi: www.ssrn.com
3. Blalock, Garrick, “Technology from Foreign Direct Investment”, University of California, Berkley (2001):4-6, doi: www.ssrn.com
4. Damijan, Joze p. and Knell, Mark and Majcen, Boris and Rojec, Matija, “Technology Transfer through FDI in Top-10 transition Countries: How important are Direct Effects, Horizontal and Vertical Spillovers? ”, The William Davidson Institute working Paper Number 549 ( 2003), 4.
5. Gestrin, Michael. “The Relationship between Trade and Foreign Direct Investment: A Survey”, OECD Publication, TD/TC/WP (2002)14/FINAL (2002): 9, doi: www.oecd.org.ech.
6. Hoekman Bernard M. and Maskus Keith E. and Saggi Kamal, “Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options”, World Bank Policy Research Working Paper, (2004):
7. Lim, Ewe-Ghee. “Determinants of, and the Relation Between, Foreign Direct Investment and Growth: A Summary of the Recent Literature”, IMF Working Paper, WP/01/175 (2001): 4-5.
8. LIU, Zhuomin and LIN, Ping. “Backward Linkage in Foreign Direct Investment: Evidence from China”, Department of Economics, Lingnan University, Hong Kong, Liu (2004): 9, doi: www.ssrn.com.
9. Maskus, Keith E. “Encouraging International Technology Transfer”, UNCTAD & ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Project Number INT/OT/1BH (2004): 10-14, doi: www.ipronline.org.
Meyer, Klaus E. and Sinani, Evis. “Spillovers from Foreign Direct Investment: A Meta Analysis”, (2005), 5, doi: www.ssrn.com.
10. Moosa, Imad. Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice, New York: Palgrave, 2002.
11. Muchlinski, Peter T. Multinational Enterprises & The Law, 2nd Ed. New York: Oxford University Press, 2007.
12. OECD,  “ Growth, Technology Transfer and Foreign Direct Investment”, (paper for OECD Forum on International Investment, Mexico City, 2001).
13. Saggi, Kamal. “Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer: A Survey”, The World Bank Research Observer, vol 17, No 2, (2002):207-213.
14. UNCTAD, “Policies and programmes for technology development and mastery, including the role of FDI” (Expert Meeting on Policies and Programmes for Technology Development and Mastery, including the Role of FDI ,Geneva, 16–18 July 2003) ,TD/B/COM.3/EM.18/2.
UNCTAD, Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development, Geneva: United Nations Publication: TD/B/C.II/EM.2/2, 2010.
 
15. UNCTAD, International Investment Agreements: Key Issues, Vol. III ) New York & Geneva: United Nations Publication, ITE/IIT/2004/10, 2005.
16. UNCTAD, Manual on Technology Transfer Negotiations, Vienna: UNIDO Publications, ID/SER.O/18, 1996.
17. UNCTAD, Transfer of Technology, New York & Geneva: United Nations Publication, ITE/IIT/28, 2001.