مطالعه تطبیقی الزامات حاکم بر خدمات توزیع در سازمان جهانی تجارت با ایران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی (مؤسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. نویسنده مسؤول.

2 عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

چکیده

مهم‌ترین قواعد و اصول سازمان جهانی تجارت در بخش خدمات توزیع، در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که هدف‌شان عضویت در سازمان جهانی تجارت است، مکلف‌اند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات توزیع، با اصول گتس سازگار نمایند و در زمینه‌هایی که اصول این سند، انعطاف‌پذیر است، استثناتاتی متناسب با نیازهای توسعه‌ای خود را بر این اصول وارد کنند، چون تفاوت بخش خدمات با کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه خدمات مانند خدمات مورد بحث، اصولی انعطاف‌پذیر بوده و کشورهای متقاضی می‌توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت‌ها و استثنائاتی را بر این اصول وارد نمایند؛ اما این الزامات و استثنائات کدام‌اند؟ و آیا مقررات بخش توزیع با این الزامات همخوانی دارد؟ تجربه کشورهای پیوسته تا چه حد به گروه مذاکراتی ما اجازة گرفتن امتیاز و استثنا بر الزامات سازمان را می‌دهد؟ از آنجا که این موضوع مهم تاکنون مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته و ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم‌اکنون مغایرت‌های حقوقی خود را در بخش توزیع شناسایی کند و راهکارهای لازم را برای رفع مغایرت‌های موجود بیندیشد؛ این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری مغایرت‌های کشور با اصول گتس در حوزه مزبور و اشاره به تجربه 25 دولت ملحق شده به سازمان جهانی تجارت، راهکارهای روشن و کاربردی را به قانونگذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study between WTO's Obligations on Trade in Distribution Services and Iran Regulations

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Mohammad Rasti 2
1
2
چکیده [English]

As Iran is going to become a member of the WTO, this paper compares Iran's regulations on trade in distribution services with WTO obligations and principles. The major WTO obligations which are compared in the paper are measures and regulations relating to market access and national treatment. Moreover, in order to determine an effective strategy in Iran's accession process to the WTO, the trade in services liberalization commitments of the countries which have acceded to the WTO are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WTO
  • GATS
  • Trade in Distribution Services
  • Iran
منابع فارسی:
1. امیدبخش، اسفندیار. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان تجارت جهانی، مندرج در مجموعه آموزشی سازمان تجارت جهانی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385.
2. ایروانی، محمدجواد، ترجمه سازمان تجارت جهانی، شناخت سازمان تجارت جهانی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1383.
3. صادقی، محسن و بهنام غفاری فارسانی. آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر حمل‌ونقل جاده‌ای. تهران: گروه حقوق اقتصادی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1386.
4. کمالی اردکانی، مسعود و میترا نصیری. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، مندرج در: مجموعه آموزشی سازمان تجارت جهانی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1385.
5. گروه مترجمان، اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1386.
6. کمالی اردکانی، مسعود و  میترا نصیری، ترجمه و تحقیق مرکز تجارت بین‌المللی آنکتاد و (WTO) تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1383.
7. مهرپور، حسین. مجموعه نظریات شورای نگهبان. ج سوم، دوره اول، تیرماه 1359ـ تیرماه 1365، (تهران: سازمان انتشارات کیهان، 1371).
منابع انگلیسی
1. Footer Mary E., "Global and Regional Approaches to the Regulation of Trade in Services", The International and Comparative Law Quarterly 3 (1994).
2. Houtt, The Law of International Trade, London: Sweet & Maxwell, 2002.
3. Sydney, Key, "Trade Liberalization and Prudential Regulation: The International Framework for Financial Services", Int’l Affairs 75,(1999): 61, 65-66.
4. Mashayekhi, Mina, “Services and Development”, WTO Accession Workshop for Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran, 4-8 March 2006.
5. Mashayekhi, Mina, Services, Development and WTO Accession: Strategic Considerations, WTO Accession Workshop for Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran, 4-8 March 2006.
6. “Trade in Services, WTO and China”, Available at: http://docsonline.wto.org/GEN_highLightParent.asp, last visited: 01/10/2012.
7. UNCTAD and WTO Secretary, “Business Guide to the General Agreement on Trade in Services”, Revised Edition, ITC, Geneva: ITC/CS, (2002).
8. WTO, An Introduction to the General Agreement on Trade in Services (GATS), WTO Secretariat, (1999).