تبیین ویژگی ها و آثار حق انصراف مصرف کننده؛ مقرر در مواد 37 و 38 قانون تجارت الکترونیکی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد

2 دانش آموخته رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

چکیده

رشد چشم‌گیر حمایت از مصرف‌کننده طی دو قرن اخیر مفید ایجاد حقوقی برای مصرف‌کننده بوده است که از جمله آن می‌توان به حق انصراف از معامله انجام شده اشاره نمود. ویژگی‌ها و آثار استفاده از این حق با دیگر حقوقی که قانونگذار ایران در موارد مشابه برای خریدار یا هر یک از متبایعین مقرر نموده متفاوت است که البته متأثر از تفاوت در ماهیت این حق با دیگر حقوق مقرر است و ‌باید مورد بررسی قرار گیرند. گفتنی است که ماهیت و موارد کاربرد این حق در مقاله‌ای جداگانه بررسی شده‌اند و در این مقاله صرفاً به بیان ویژگی‌ها و آثار استفاده از این حق پرداخته خواهد شد. اینکه مهلت مصرف‌کننده در استفاده از این حق از چه زمانی شروع  می‌شود و آیا در قراردادهای مختلف این مهلت تغییری می‌کند و همچنین آثار استفاده از این حق در این مقاله بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarification of the Features & Effects of Consumer Withdrawal's Right; Subject of Electronic Eommercial Law-Articles 37,38

نویسندگان [English]

  • Sattar Zarkalam 1
  • MohammadAli Taherzadeh Kakoli 2
چکیده [English]

Protecting the consumer in recent century has been had a dramatic growth which has been gave the consumer some rights. One of these rights was the withdrawal right which makes the consumer able to withdraw the contract, truly concluded. The features and the effects of using this right have some basic differences with other similar rights in Iranian civil code which affected from the difference in nature. Discussing about the nature is not our purpose in this article. In this article we only discuss about the features and the effects of using this right like how long it is and when it starts and the effects of using this right on each parties and the related contract. Period; Related Contracts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer
  • Withdrawal Right
  • E-Commerce Law
  • withdrawal
منابع فارسی
1. دُبلفون، زَویه لینان. حقوق تجارت الکترونیک. ترجمه ستار زرکلام، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۸۸.
3. طاهرزاده کاکلکی، سیّدمحمدعلی. «حق انصراف مصرف‌کننده در قراردادهای فروش کالا و خدمات (مطالعه تطبیقی)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1389.
4. فیضی چکاب، غلام‌نبی. «زمان وقوع عقد از طریق واسطه‌های الکترونیکی». پژوهش حقوق و سیاست 13 (۱۳۸۳).
5. وصالی ناصح، مرتضی. «قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن»، کانون، کانون سردفتران و دفتریاران, 66 (۱۳۸۵).
منابع انگلیسی
A. books
1. Schulte-Nölke, Hans, Christian Twigg-Flesner and Martin Ebers,  EC Consumer Law Compendium; The Consumer Acquis and its transposition in the Member State, Munich: Sellier, 2008.
2. Sparkes, Peter, European Land Law, USA: Hart, 2007.
3. Reich, Norbert, “Crisis or Future of European Consumer Law?”. In The Yearbook of Consumer Law 2009. Ed. Deborah Parry etc. 3-68 UK: Ashgate, 2008.
4. Rott, Peter, “Linked Credit Agreement in EC Consumer Credit Law”. in Evolving Legislation on Consumer Credit and Trade Practices: Stimulus or Drag on Economic Activity, Edited by E.P.Della. APS Bank, 2007.
5. Schulte-Nölke, Hans and Christoph M.Scheuren-Brandes, “Doorstep Selling Directive”. in EC Consumer Law Compendium; The Consumer Acquis and its transposition in the Member State, Ed. Hans Schulte-Nölke, Christian Twigg-Flesner, Martin Ebers. Sellier: Munich, 2008.
B. Articles
6. Atamer, Yesim M. and Hans W. Micklitz, “The Implementation of the EU Consumer Protection Directives in Turkey”, Penn State International Law Review27,(2008-2009):3,4 Available at: http://heinonline.org/ ,Lastly Checked 20/04/2010
7. Carrillo, Jo and Pau. “The Sound of Silence: the Continuing Legal Debate Over Class Action Rescission under TILA”, Hastings Business Law Journa 6,1 (2010) :101-130.
8. Green Paper on the Review of the Consumer Acquis (presented by  the European Commission, Brussels: 08.02.2007, COM (2006) 744 final.
9. Helberger, Natali and Hugenholtz, p. Bernt. “No Place Like Home for Making a Copy: Private Copying in European Copyright Law and Consumer Law”, Berkeley Technology Law Journal,22 (2007):1061-1098.
10. Koussoulis, Stelios, “Regulation Electronic Commerce”, RHDI 55,( 2002).
11. Loos, Marco B.M., “Review of the European Consumer Acquis”, Centre for the Study of European Contract Law, (2008).
12. - “Rights of Withdrawal”, Centre for the Study of European Contract Law, Working Paper Series, No. 2009/ 04.
13. Meserve, William G., “The Proposed Federal Door-to-Door Sales Act: An Examination of Its Effectiveness as a Consumer Remedy and the Constitutional Validity of Its Enforcement Provisions”, George Washington Law Review, 37 (1968-1969): 1171, Available at: http://heinonline.org, HOL/   PDFsearchable/handle=hein.journals/gwlr37&collection=journals&id=1183&print=47&sectioncount=1&ext=pdf,(Lastly checked: 04/07/2010).
14. Moo, Paul R., “Legislative Control of Consumer Credit Transactions”, Law and Contemporary Problems 33, (1968), 656-670, Available at: http://heinonline.org/ HOL/PDF searchable/handle=journals/ Icp33&collection=journals &id=662&print=15&sectioncount=1& ext=pdf, (lastly Checked 20/04/2010).
15. Munar Bernat, Pedro A., “Estudio sobre la Directiva  2008/122/CE,  de 14 de enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores en los contratos de aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico, adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa e intercambio”, Indret, Barcelona, Octobre 2009.
16. Nakata, Kunihiro, "Recent Development in Japanese Consumer Law", Penn State International Law Review 27:3,4 (2008-2009): Available at: http://heinonline.org/ HOL/PDF searchable/handle=henin.journals/psilr27& collection=journals&id=809&print=14&sectioncount/14&sectioncount=1&ext=pdf,(Lastly Checked 20/04/2010.
17. Poncibo, Cristina, “Some Thoughts on the Methodological Approach to EC Consumer Law Reform”, Loyola Consumer Law Review 21, (2008-2009): 353-371.
18. Smits, Jan M. “The Right to Change Your Mind? Rethinking the Usefulness of Mandatory Rights of Withdrawal in Consumer Contract Law”, Paper to be presented at the 15th meeting of the International Academy of Commercial and Consumer Law, Toronto, July 22-24, 2010,  Available at: http://www.law.utoronto.ca/documents/ conferencs2IACCL 10- smits.pdf, (Lastly Checked 12/06/2010).
19.“ Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) Based in part on a revised version of the Principles of European Contract Law, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Ed. Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke; Available at: http://webh01.ua.ac.be,  storme/ DCFRInterim.pdf, (Lastly checked 22/10/2010).
20. Winn, Jane K. and Bix Brian H. “Diverging Perspectives on Electronic Contracting in the US and EU”, Cleveland State Law Review 54, (2006): 175-190.