شرط گشایش اعتبار در قراردادهای فروش بین المللی

نویسنده

گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

توافق خریدار و فروشنده، نسبت به معامله تجاری، مبنا و اساس اعتبار اسنادی را تشکیل می‌دهد. فروشنده می‌خواهد پیش از تسلیم مبیع از دریافت ثمن اطمینان حاصل کند، و از طرف دیگر نیز خریدار مایل است مطمئن شود که با پرداخت ثمن، کالا با همان مشخصات تسلیم وی خواهد شد. سازوکار پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ابزاری مناسب برای پرداخت ثمن در عرصه تجارت بین‌المللل محسوب  می‌شود. از دید بانک‌ها، متقاضی اعتبار به منظور درخواست گشایش اعتبار ملزم به تنظیم قرارداد فروش نیست. با توجه به اینکه، شرط گشایش اعتبار در مذاکرات مقدماتی و قبل از انعقاد قرارداد مبنایی، از نوع شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی است، در صورت عدم گشایش اعتبار، فروشنده از ضمانت اجراهایی را که در صورت نقض قرارداد از طرف خریدار به وی وارد  می‌شود، برخوردار می‌گردد. در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چنانچه فروشنده بر خریدار شرط نماید که انعقاد قرارداد منوط به گشایش اعتبار از جانب وی باشد، و این مهم صورت نپذیرد، در صورت ورود خسارت، آیا فروشنده حق رجوع بر خریدار را دارد؟و همچنین، مذاکرات مقدماتی طرفین، قبل از انعقاد قرارداد مبنایی فروش، مبنی برگشایش اعتبار چه تأثیراتی برقرارداد و تعهدات خریدار خواهد گذاشت؟ با بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به اینکه شرط گشایش اعتبار از نوع شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی گشایش اعتبار است، در عین حال، طرفین باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند به این شرط ملتزم باشند یا نه؟ و اگر چنین است توافق مورد نظر، بر مبنای چه شرایط مهم یا غیرمهمی انجام می گیرد؟ و البته اگر توافق طرفین به شرایطی که برای قابل اجرا ساختن قرارداد ضروری هستند، تسری نیابد، به مفهوم قانونی«قراردادی» به وجود نمی‌آید و در این صورت خریدار ملزم به جبران خسارت نیست و در غیر این صورت باید از عهده خسارات وارد بر فروشنده برآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opening Clause in Contracts for International Sale

نویسنده [English]

  • Hossein Ghorbanian
چکیده [English]

Agreement between buyer and seller, to the Treatment of trade, formed the basis of the letter of credit. The Seller will submit before the sales receipt shall ensure On the other hand, the purchaser wants to be sure He will submit with the product specification Payment by letter of credit mechanism is a useful tool for Payment shall be considered in the field of international trade from the viewpoint of banks, credit applicant to request the opening of a sales contract is not subject to regulation Because, if the opening credits in preliminary negotiations and pre-contractual basis, the current condition of the observer Legal action, If no opening credits, the seller guarantees that are applicable in case of breach of contract by the purchaser enters into him, is important.
In this article we will investigate this issue and if the vendor to the purchaser, provided that the conclusion The contract is subject to the opening credits from him, And if this is not, in case of damage, if the seller is entitled to the buyer Also, preliminary negotiations the parties, before signing the sales contract, What impact upon the opening credits of the contract and obligations of Buyer Will? The reviewer concluded that we have made with regard to the condition that the opening credits The type of legal action regarding the current condition of the opening credits, however, the parties must decide whether they wish to be bound by these conditions or not? And if so desired agreement, based on how important or not important condition is done Of course, if the terms of the applicable agreement between the parties to the contract are necessary, does not extend, The concept is created and in this case the buyer is obliged to compensate And “contract” law would otherwise have to deal with the damage to the seller.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letters of credit
  • issuing credit
  • suspension of contract
  • contract basis
  • if preferred
منابع فارسی
1. آقایی‌فر، حسن. «روابط حقوقی طرح های اعتبار اسنادی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، (1377).
2. اشمیتوف، کلایو ام. حقوق تجارت بین‌الملل. ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، تهران: سمت، 1387.
3. افتاده، غلامحسین. «نامه اتاق بازرگانی». اعتبار اسنادی 357 (1376).
4. ایروانی غروی، میرزاعلی. حاشیه بر مکاسب. ج 3، تحقیق: باقر فخار اصفهانی، قم: ذوی القربی، 1381.
5. توحیدی، محمدعلی. مصباح الفقاهه. ج 6، قم: مکتبه الداوری، 1377.
6. خزاعی، حسین. «روش‌های پرداخت ثمن در تجارت بین‌الملل». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 33 (1373).
7. شهبازی‌نیا، مرتضی. «شیوه‌های پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی و ماهیت اسنادی آنها». فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 8، ش 3 (پیاپی 34)، (پاییز 1383): 17-34.
8. شهیدی، مهدی. شروط ضمن عقد. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.
9. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد. خلاف. ج 3، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، 1407 هـ.ق.
10. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد. النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، در مجموعه سلسلة ینابیع الفقهیه. ج 18، بیروت: دارالتراث، 1410هـ.ق.
11. شیخ انصاری، مرتضی. مکاسب. ج 6، تبریز: چاپ طاهر، بی‌نا، بی‌تا.
11. شیروی، عبدالحسین. حقوق تجارت بین‌الملل. تهران: سمت، 1390.
12. صفایی، سیّدحسین. حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1384.
13. طارم سری، مسعود. حقوق بازرگانی بین‌المللی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ سوم، 1381.
14. طباطبایی یزدی، سیّدمحمدکاظم. حاشیه بر مکاسب. ج 3، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1378.
15. طباطبایی یزدی، سیّدمحمدکاظم. سؤال و جواب. تهران: نشر علوم اسلامی، 1376.
16. عمروانی، مهدی. «روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی». فصلنامه تخصصی فقه و حقوق 16 (1387).
17. کاشانی، محمود. «ضمانت‌نامه بانکی». مجله تحقیقات حقوقی 16 (1374): 16-17.
18. لنگریچ، رینهارد. اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل. ترجمه سعید حسنی. تهران: بنیاد حقوقی میزان 1390.
19. محقق داماد، سیّدمصطفی. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، 1390.
20. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. بررسی اصول و ارزش ها و ضوابط حاکم بر تهیه و تنظیم و تصویب قراردادها و موافقتنامه‌های بازرگانی ـ اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران.
21. نوری، محمدعلی. اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی. تهران: انتشارات گنج دانش، 1378.
 
منابع انگلیسی
1. Dunlop Pneumatic Tyre Co.Ltd v. New Garage and Motor Co.Ltd (1985).
2.  Eurico S.P.A v. Philipp Brothers;Epaphus,The (1987)
3. Fercometal Sarl v. Meiterranean Shipping Co. SA.The Simona (1988).
4. Honnold, John, “Uniform Law for International Sales” under the 1980.
5. Jeffrey S. wood, “Drafting Letter Of Credit: Basic Issues under Article 5 of Uniform Commercial Code, UCP600, And ISP98”, The Banking Law Jounal. (2008).
6. J.milhem & Sons v.Fuerst Brothers Co.Ltd (1985).
7. Lusograin Comercio Internacional de Cereas Ltda. V.Bunge AG (1986).
8.  MSC Meditterranean Shipping Co SA V.B.R.E.Metro Ltd (1985).
9. Offshore International S.A v. Banco S.A (1976).
10. Stat Trading Corporation of India ltd.v.m.glodetz ltd.the Sara D, (1989).
11. Rooy.Frans, Documentary credit, London. (1984).
12. Sherlock, Jim and Jonathan reuvid(Ed), “The Handbook Of International Trade”, GBM Publishing: UK, 2008.
13. State Trading Corporation Of India Ltd v.M.Golodetz Ltd (1988).
14. Trans Trust S.A.P.R.L v.Danubian Trading Co. Ltd (1952)
15. Wooderinvesment Development Ltd v.Wimpey Construction U.K. (1980).