آیا قراردادهای مشارکت در تولید برای صنعت نفت ایران مفید است؟

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل در دانشگاه سوفیا آنتی پولیس فرانسه، مؤسسه حقوق صلح و توسعه (IDPD)

چکیده

قراردادهای نفتی ایران موسوم به قراردادهای بیع متقابل از دهه هفتاد شمسی به موجب قانون بودجه سال 1373 مورد استفاده در بخش نفت قرار گرفته است. در طول این سالیان انتقادات فراوان اما مشابه‌ای به این مدل قراردادی وارد آمده و برخی از مسؤولان ذی‌ربط و صاحبنظران به دفاع از آن پرداخته اند. اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر استفاده از مدل دیگر قراردادی یعنی مشارکت در تولید مطرح شده و مخالفان و موافقان قرارداد بیع متقابل در خصوص قراردادهای مشارکت در تولید اظهار نظر کرده‌اند. معرفی این دو نوع قرارداد و مقایسه آنها با هم از نظر تقسیم درآمد و منافع، موضوع این مقاله است. در پایان نیز پیشنهادی جهت استفاده بهینه از قرارداد مشارکت در تولید از سوی نویسنده مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Do the Production Contracts Useful for Iran Oil Industry?

نویسنده [English]

  • Hossein Tabatabaei
چکیده [English]

Since buy-back contracts appeared in the oil industry of Iran, they have been largely criticized. Some experts think that because of all the inconveniences of buy-back contracts other type of contract should be preferred. Thus some experts suggest using production sharing contracts. By comparing some different aspects of these two types of contracts, the present article studies if production sharing contracts (in case they are legally permitted) could be functional and effective in Iranian oil industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production sharing contract
  • Buy-back
  • Oil
منابع فارسی
1. ابراهیمی، سیّدنصرالله. «نسل سوم قراردادهای بیع متقابل». روزنامه مشعل، 468 (1388/8/17).
2. امانی، مسعود. حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.
3. میرمعینی، مهران. «کاربرد ابزارهای مالی در قراردادهای نفت و گاز الگویی برای ایران». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 8 (۱۳۸۵): ۱۰۲.
4. حسن بیکی، ابوالفضل. نفت بیع متقابل و منافع ملی. تهران: آوای نور، 1381.
5. دریاباری، سیّدصدرالدین وشتانی و مرتضی بکی حسکویی، سیر یکصد ساله صنعت نفت ایران تحولات حقوقی و اقتصادی. تهران: یزدا، 1387.
6. رئیس دانا، فریبرز. «بیع متقابل ظالمانه‌ترین قرارداد نفتی است». روزنامه عدالت، 36 (1379): 5.
7. زهدی، مسعود. روش‌های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل. تهران: نویسندگان نیلوفر،  1387.
8. زهدی، مسعود. روش‌های مالی و حسابداری در قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز بخش بالادستی. تهران: نویسندگان نیلوفر، ج سوم، 1388.
9. صحرانورد، اسدالله «تحلیل مکانیسم بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران، 1381.
10.  نامدار زنگنه، بیژن. «بی پرده و صریح با وزیر نفت». روزنامه جوان، 665 (1380/4/16): 6.
11. یاری، میثم و کلام الله عالمی، «مطلوبیت و کیفیت انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران». فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی 55 (1390): 152-182.
 
 
منابع انگلیسی
1. M. Bunter,” The Iranian Buy Back Agreement”, OGEL 3, (2005).
2. A. Brexendorff, C. Ule and M. Kuhn, "The Iranian Buy-Back Approach", OGEL 7, (2009).
 3. Gao, Zhiguo, “Environmental regulation of oil and gas”, Kluwer Law International, (1998): 349.
4. Johnston, Daniel,”International exploration economics, risk, and contract analysis”, Penn Well Books, 2003.
5. Abdolhossein Shiravi, Seyed Nasrollah Ebrahimi, “Exploration and development of Iran’s oilfields through buyback”, Natural Resources Forum 30, (2006): pp. 199–206.
6. Johnston, David, Daniel Johnston et Tony Rogers, “International Petroleum Taxation, for the Independent Petroleum Association of America”, New Hampshire: Hancock, 2008.
7. Tengku Nathan, Machmud, “The Indonesian production sharing contract”, Kluwer Law International, (2000): 103.
8. Putrohari ,Rovicky Dwi, “PSC term and condition and its implementation in south east Asia region”, Thirty-First Annual Convention and Exhibition, 2007.
9. Taverne, Bernard , “Petroleum, Industry and Governments: A Study of the Involvement of Industry and Governments in the Production and Use of Petroleum”, 2 nd Ed, Publisher Kluwer Law International, 2008.
10. S. N. Ebrahimi, A. Shiroui Khouzani, “The Contractual Form of Iran’s Buy-back Contracts in Comparison with Production Sharing and Service Contract”, Society of Petroleum Engineers Inc.2003.
11. F.C. Alexander, "Production Sharing Contracts and Other Host Government Contract", OGRL3, (2005): 4.
12. N. Mohammad, “The New Face of Iranian Buyback Contract: Any hope for Foreign Investment?”, OGEL7, (2009).
13. Wright J Charlotte, Gallun A. Rebecca, “International petroleum accounting”, PennWell Books, 2005.
14. Nutavoot, Pongsiri, “Partnerships in Oil and Gas Production-Sharing Contracts”, OGEL 3, (2005): 431-442.
15. W.A. Otman, “The Iranian Petroleum Contracts: Past, Present and Future Perspectives”, OGEL5 (2007).