تحول ماهیت فاکتورینگ

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم.

2 استادیار دانشگاه قم.

چکیده

«فاکتورینگ» به‌عنوان یکی از نهاد‍‌های تسهیل‌کننده تجارت در سطوح داخلی و بین‌المللی، مجموعه کاملی است از خدمات تجاری که تأمین مالی سرمایه در گردش، محافظت از اعتبار، خدمات وصول و حسابداری مشتریان خود را به صورت یک‌جا بر عهده می‌گیرد و همین خصیصه است که این مؤسسه را از سایر نهاد‌های مشابه آن متمایز می‌سازد. ویژگی مهم دیگر این نهاد، سیال بودن ماهیت آن در بستر تاریخ است که با عنایت به تغییرات نیازها، از اشکال سنتی خود فاصله گرفته و اقسام کنونی را یافته است. به‌طوری‌که امروزه قراردادی مرکب از چند عقد است که هر قسم آن با قسم دیگر فرق می‌کند و معلوم نیست که در آینده چه اقسام جدیدی به آن اضافه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Factoring Nature

نویسندگان [English]

  • Niloofar Mohammad Rafiee 1
  • Mohammad Mahdi Azizollahi 2
1
2
چکیده [English]

Factoring as a trade -facilitating institutions either in  internal and international levels, is a complete set oftrade services that undertakes financing of working capital, creditprotection, collection services andaccounting customers as general and this unique feature makes it different from other similarinstitutions. Another important feature of this institution is its liquidity nature according to history grounds which base on new requirements have changed into new kinds and left its traditional forms. So that today,factoring is a combination of several contracts that each of themis different from the others and it is not clear what other newkinds will be added in the future.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factoring
  • Development
  • Financing
  • liquidityNature
منابع فارسی
1. اداره‌ی کل پژوهش و اطلاع رسانی حقوقی. فرهنگ حقوقی(فارسی ـ انگلیسی) و (انگلیسی ـ فارسی). ویرایش اول. تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1383.
2. باباپور، محمد. «بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین المللی در ایران». فصلنامه تخصصی فقه و حقوق 14 (1386): 65-83.
3. باقری، احمد، منصور فرخ سیری، سیّدعلی حسینی و محمدرضا جاوید‌پور. فرهنگ حقوقی مجد. ویرایش دهم. تهران: مجد، 1389.
4. شیروی، عبدالحسین.حقوق تجارت بین الملل. ویرایش دوم. تهران: سمت، 1390.
5. کلایو ام، اشمیتوف. حقوق تجارت بین الملل. ویرایش اول. ترجمه بهروز اخلاقی و جمعی از نویسندگان. تهران: سمت، 1378.
6. مصلحی، مهرداد. فرهنگ جامع اصطلاحات حقوقی و زمینه‌های وابسته. ویرایش اول. تهران: قلم، 1389.
 
منابع انگلیسی
1. A. Garner, bryan. Blackslaw dictionary. 8th Ed. United states of America: west/a Thomson business publishing, 2004.
2. Alastair, Hodson“The law on financial derivatives”. 4th Ed. London: sweet & Maxwell, 2006.
3. C. Philbrick, William “The use of Factoring in International Commercial transactions and the Need for Legal Uniformity as applied to Factoring transactions between the United States and Japan”. Commercial Law Journal 99(1994):141-156.
4. Edward research group. “The basics of account receivable factoring”. Accessed June 11, 2012.
5. G. Beal, H.Chitty on contracts. 29th Ed. London: sweet &Maxwell publishing, 2004.
6. G. Moore, Carroll “Factoring- A unique and important form of financing and service”. The Business Lawyer Journal 14 (1958-1959): 703-727.
7.Georgieva, Maria. “What is Factoring?”.Journal of Finance and Law 2(1995): 8-11.
8. Hodgson Collin, Peter.Dictionary of law. 4th Ed. London: published by Bloomsbury, 2004.
8. http://psnacet.edu.in/courses/MBA/Financial%20services/5.pdf
http://www.ContinuousCashFlow.Net/. 1. The Basics of Accounts.
9. Joubert, Nereus. “The legal nature of the factoring contract”.south African law journal104 (1987):88-103.
10. Management of Financial Services.“Factoring- Theoretical Framework”. accessed May 7 ,2013.
11. Osama, Alejandro. “Spain is different or is it not? a comparative review of the legal regulation on Factoring in Spain and in the 1988 UNIDROIT Convention of International Factoring”. Currents International law Trade L.J 18(2010): 3-21.
12. P. Dimitrova, Emilia. “The economic nature of factoring and its legal manifestation in the Bulgarian legislation and the Convention on International Factoring”.ActaU.DanubiusJuridicaJournal 7(2011):45-57.
13. Preserve articles. “9main mechanism of factoring”. Accessed march 31, 2012.   http://www.preservearticles.com/2012033129497/9-main-mechanism-of-factoring.html.
14. R. Silverman, Herbert “Factoring: its legal aspect and economic justification”. Journal of Law and Contemporary Problem13 (1948):593-608.
15. Ruddy, Noel, Simon Mills and Nigel Davidson, Salinger on Factoring,4th Ed. London: sweet &Maxwell publishing, 2006.
16. Torsello, Marco. “The relationship between the parties to the factoring contract according to the 1998 unidroit convention on international factoring”, international Bussiness Lawyer journal43(2000): 43-59.