نقش شروط ثبات به عنوان ابزار مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

چکیده

مشخصه اصلی قراردادهای نفتی نیاز آنها به سرمایه بالا، طولانی مدت بودن، پیچیدگی های فنی و تکنیکی و عموماً حضور دولت به عنوان طرف این قراردادهاست.این عوامل موجب  می‌شود این قراردادها به شدت برای سرمایه گذاران پُر ریسک باشد. به همین دلیل سرمایه گذاران همواره به دنبال راهکاری جهت ایجاد ثبات در این قراردادها بوده اند. شروط ثبات یکی از ابزارهایی است که به این منظور از طرف سرمایه گذاران به ‌کار گرفته شده است. اگرچه تردیدهای فراوانی راجع به اعتبار و آثار این شروط همواره وجود دارد و این شروط در رساندن سرمایه‌گذاران به تمامی اهدافی که انتظار داشته اند، ناتوان بوده‌اند، اما هنوز هم یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت ریسک‌های سیاسی در قراردادهای نفتی اند که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Stabilization Clauses as Risk Management Tool in Petroleum Agreements

نویسندگان [English]

  • Kimia Danaei 1
  • Naser Azizi 2
1
2
چکیده [English]

 
Capitalintensiveness, long duration, technical complexity and the presence of government as contracting party, are the main characteristics of petroleum agreements. These factors make these agreements so risky for the investors and make them to seek ways to make these agreements stable. Stabilization clauses are one of the tools that investors always have used for that purpose. Although there are too much doubts on their validity and effectiveness and they have not been successful in fulfillment all of the investors prospect, but they are one of the most  effective tools in managing political risks, which is the subject of this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Risk Management
  • stabilization clause
  • government Sovereignty
  • pactasuntservanda
منابع فارسی
1. امانی، مسعود. حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.
2. پیران،حسین. مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی. تهران: گنج دانش، 1389.
3.  شافع، میرشه بیز، «لکس پترولیا،» . پایان نامه دکترا، تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، 1386.
2. موحد، محمدعلی. درس هایی از داوری‌های نفتی: قانون حاکم، ج 1، تهران: نشر کارنامه، 1386.
5.  ویلیام باوت، دریک. «قراردادهای دولت با بیگانگان تحولات معاصر در مسأله غرامت ناشی از نقض یا فسخ این قراردادها» ترجمه علی قاسمی، مجله حقوقی شانزدهم و هفدهم (1372): 377-426.
 
منابع انگلیسی
1. Adam. C. & simpasa. M.,Harnessing,” Resource Revenue for Prosperty in Zambia”,(Oxcarre Research Paper 36, Revised Draft) :25-7.
2. Ambakedermo.T, ”What is The Value Of Stabilisation Guarantees As Relates to Fiscal Regimes In The Energy Sector” ,Available Online at:Cepmlp_car13_52_323758357.
3. Bartels. M, “Contractual Adaptation And Conflict resolution: Based on Venture Contracts for Mining Projects in Developing Countries” Deventer. Netherlands Antwerp. Boston. Frankfurt. London: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1985.
4.  Curtis. C.T.,”The legal Security of Economic Development Agreements”, Harvard Int’l L. J, (1988).
5. Coale. M.T.B,” Stabilization Clauses in Internetional Petroleum Transactions”, Denv.J.In’l & Poly30 (2002).
6. Erkan. M,”International Energy Investment Law,Stability through Contractual Clause”, Wolster Kluwer, (2011).
7. El Kosheri. A.S.,”The Particularity of The Conflict Avoidance Methods Pertaining to Petroleum Agreements”,11 ICSID Review –FILJ,no1, (1996).
8. E.Leach, ”Sovereign Expropriation of Property and Abrogation of Concession Contracts” ,28 Fordham Law Review, (1959-1960).
9.  Faruque.A, ”validity and  Efficacy of Stabilisation Clauses”,23 J. Int’l Arb ,(2006).
10.  Peter.W, “Arbitration And Renegotiation Of International Investment Agreements”, Kluwer Law International, (1995).
11.  Hansen. T.B,”The Legal Effect  of Given Stabilisation Clauses in Economic Development  Agreements”,28 VA.J.Int’l L.
12. ____ , International Encyclopedia Of Comperative Law 2, Public contracts.
13. Jimenez De Archeaga. E,”State Responsibility for the Nationalization of Foreign Owned Prpperty”, N.Y.U.J Int’l Law and POL2, (1978): 192.
14. Jimenez De Archeaga. E,”State Responsibility for the Nationalization of Foreign Owned Prpperty”, N.Y.U.J Int’l Law and POL2, (1978): 192.
15. Maniruzzaman. A.F.M, “New generation of Natural Resource Development Agreements: Some Reflections”, Journal Of Energy and Natural Resources Law4, U.K, (1993).
16. Maniruzzaman. A.F.M, “Stabilization in Investment Contracts and Change Of Rules by Host Countries: Tools for O & G Investers”, Association of International Petroleum Negotiaters, (2005).
17. Montembault. B,”The Stabilization of State Contracts Using The Example of Oil Contracts”, A Return of the God of Olympia, RDAI/IBLJ, 6, (2003).
18. Oshionebo. E, “Stabilisation Clauses in Natural Resource Extraction Contracts: Legal, Economic And Social Implications For Developing Countries”, Asper Rev.Int’l Bus. & Trade L, (2010).
19. R.Y.Jenings, “State Contracts in International Law”, BYIL, (1961).
20. Passivirta. E, “Internationalization and Stabilization of Contracts Versus State Sovereignty”.BYIL.60, (1989).
21. Sornarajah. M.,”The pursuit of Nationalised Property”, Dordrecht: The Netherlands Martins Nijhoff Publishers, 1986.
22. Sornarajah. M,”The Myth of International Contract Law”, J.World Trade L, (1981).
23. Smith. E,et al,”International Petroleum Transactions”,2nd Ed, Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2000.
24. Waled .T & Ndi. G,”Stabilising International Investment Commitments:International Law versus Contract InterpretationText”, 31Int’l L.J, (1996).
25. Waelde.T, &NDI. G, “Fiscal Regime Stability and Issues of State Sovereignty, In Taxation of Mineral Enterprises” , J.Otto, London: Graham and Trotman,1995.
 
Documents:
1. The United Nations Assembly Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources,G.A.res.1803(XVII),17 U.N.GAOR Supp.(NO17),U.N.Doc.A/5217(1962).
2. Declaration on the Establishment of a new Economic Order, 3021 (S-V1) of 1974.
3. The United Nations Charter of Economic Rights and Duties, Resolution 3281 (XXXIX),29 U.N GAOR Supp. (NO.31), UN Doc. A/9631 (1974).
 
Cases:
1. AGIP.v.Popular Republic of Congo, 21 I.L.M,1982.
2. Anglo-Iranian Oil Co,Case,ICJ Pleading,1952.
3. BP Exploration Company (Libya) Ltd.v.Government of the Libyan Arab Republic,53 I.L.R,1979.
4. Government of the state of Kuwait.v. American Independent oil Company(Aminoil),21I.L.M, 1982.
5. saphire International Ltd.v. National Iranian Oil Co, 35.
6. Texaco Overseas Oil Petroleum Company/California Asiatic Oil Company.v.Government of Libyan Arab Republic (TOPCO), 53 I.L.R, 1979.