اهداف و شکل گیری اصول اروپایی حقوق قراردادها و مقایسه آن با اسناد مشابه

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

انتشار سندی به نام "Principles of European Contract Law" در اواخر قرن بیستم میلادی که نتیجه تلاش های کمیسیون اروپایی حقوق قراردادها در راستای طرح و تدوین اصول حقوق خصوصی بود را باید گامی مهم در تعالی حقوق قراردادها دانست. اصول اروپایی، با وجود برخی شباهت ها با اسنادی همچون CISG، PETL، UNIDROIT و UCC اهداف خاصی را دنبال می نماید. تشکیل جزئی از پیش نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (که در آینده ای نزدیک تدوین خواهد شد)، در اختیار قرار دادن "مجموعه اصول بی طرف" برای طرفین قراداد و ارائه الگویی مناسب برای قانونگذارانی که در پی تدوین یک قانون ملی هستند، از مهمترین اهداف مدونین این سند بود. حقوق ما نیز نباید از مباحث روز دنیای حقوق و نوآوری های اسنادی همچون اصول اروپایی حقوق قراردادها و دیگر اسناد بین المللی نظیر اصول قراردادهای تجاری بین المللی، غافل بماند تا جایی که با بررسی تمامی جوانب و با رسیدن به قطعیت کامل در مورد عدم مغایرت نهاد حقوقی مورد نظر با ساختارهای حقوقی کشورمان، می توان از این گونه اسناد به عنوان منبعی آماده جهت پر کردن خلأهای موجود بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purposes and Formation of the Principles of European Contract Law and Comparison with Similar Documents

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Khorsandian 1
  • Farhad Mohammdi Basir 2
چکیده [English]

The publication of a document titled “Principles of European Contract Law” in late Twentieth century as a result of efforts done by the European committee of contract law in an attempt to codifying the principles of private law should be considered as a crucial step towards the improvement of contract law. PECL is after some specific aims though it has some commonalties with documents such as UNIDROIT, PETL, CISG and UCC. The main goals of the formulator of PECL include forming a part of E.U. Draft Common Frame of Reference (forthcoming) providing “a set of Neutral principles” for contract parties and presenting a suitable framework for legislators such as China, Estonia, Netherlands, etc who are after codifying a national law. Hence, our law should be continuously revived according to the newest issues in the realm of law and innovations like PECL and other such as international documents in a way that by considering all related aspects and arriving at an absolute certainty with respect to discrepancies between this document and our legal structure, we can use these documents as pre-formulated source and shortcuts to bridge the existing gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PECL
  • PETL
  • UNIDROIT
  • CISG
  • UCC
آتاکیشی، زهره. «بررسی تطبیقی انتقال دعاوی و قراردادها در حقوق ایران و اصول اروپایی حقوق قراردادها.» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران، 1386.
اسکینی، ربیعا، و رضا نیازی شهرکی. «مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه.» فصلنامه حقوقی گواه 10 (1386).
ابراهیمی، یحیی. «مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها.» مجله حقوقی بین‌المللی 41 (1388).
ایکس یانگ، گائو، و پی. بوکلی، «روش و ماهیت حقوقی و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشأ اعتبارات اسنادی و منابع آن.» ترجمه ماشاءالله بناء نیاسری. مجله حقوقی بین‌المللی 35 (1385): 346-305.
بلیز، فردریش، و فلیپ ‌هاتلر، «ملاحظاتی بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت.» ترجمه مرتضی افشاری قزوینی. مجله کانون سردفتران و دفتریاران 56.
حبیبی درگاه، بهنام. ترجمه اصول حقوق قرارداد اروپا. تهران: انتشارات مجد، 1388.
رنجبر، مسعودرضا. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. تهران: انتشارات میزان، 1387.
رودیجانی، محمدمجتبی. ‌مسؤولیت قراردادی (ضمانت‌های اجرای مفاد قرارداد). شیراز: انتشارات کوشامهر، 1387.
شاپیرا، ژان. حقوق بین‌الملل بازرگانی. ترجمه ربیعا اسکینی. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب، 1371.
صفایی، سید حسین، و دیگران. حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی. چ 2. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
صفایی، سید حسین. حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی. تهران: نشر میزان، 1375.
مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی. ویرایش 2. ترجمه و تحقیق بهروز اخلاقی و فرهاد امام. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1385.
Backhaus, Richard. "The limits of the duty to perform in the principles of European contract law." Electronic Journal of Comparative Law 8 (2004) that available in www.ejcl.org
Busch, Danny, and et al, The principles of European contract law and Dutch law. The Hague: Kluwer law international, 2002.
Calamari, D. John, Joseph M. Perillo, and Bender Hadjiyannakis, Cases and problems on contracts, American casebook series. 5th ed. Chicago: Tomson West, 2007.
European Group on Tort Law. Principles of European Trot law: text and commentary. New York: Springer, 2005. that available in: www.books.google.com.
European Union Committee. European contract law- the way forward? House of Lords. 12th Report of Session v 2005. that available in: www.astrid-online.it
Heutger, Viola. "Steps Towards a European Sales law.", that available in: www.ejcl.org.
Lando, Ole. "Salient Features of the Principles of European Contract law: a comparison with the UCC." Pace international law Review (2001), that available in: www.digitalcommons.pace.edu
Lando, Ole, Eric Clive, Andre Prum, and Reinhard Zimmermann. Principles of European contract law, part III. Kluwer international, the commission on European Contract law (ed) 2000. that available in: www.kluwerlaw.com.
Latty, A. Aimatteo. Contract talk: Reviewing the historical and practical significance of the principles of European contract law. 2002.
Lawson, Richard. Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms. 6th ed. London: Sweet & Maxwell, 2000.
Martijn, W. Hesselink. "The European commission’s Action Plan: Towards a more coherent European contract law." European review of private law 4 (2004), that available in: www.papers.ssrn.com
Micklitz, Hans. "The principles of European contract law and the protection of the weaker party." (2004). that available in: wwwspringerlink.com
Schulze, Reiner. "The Acquis communautaire and the development of European contract law." that available in: www.uni-muenster.de
Smits, Jan. "A principled approach to European contract law?." Maastricht journal of European and comparative law 7 (2000), that available in: www.arno.unimaas.nl
Smits, Jan. "The principles of European contract law and the harmonization of private law in Europe." (2005), that available in: www.papers.ssrn.com
Torgans, Kalvis. "European Initiatives (PECL, DCFR) and modernization of Latinian civil law." Juridical International XIV (2008).
Varul, professor paul, performance and remedies for nonperformance in comparative Analysis of the PECL and DCFR, university of Tartu, Jurdica International, XIV /2008.
Vezyrtzi, Anastasia ,the way towards the unification of civil law in the unification of civil law in the European union: reflections and questions raised, The Columbia Journal of European law Online ,july,2001
von Bar, Christian, A Common Frame of Reference for European Private Law-Academic Efforts and Political Realities, Electronic Journal of Comparative Law, vol. 12. 1 (May 2008), http: //www. ejcl. org
W. Hesselink, Martijin, non-mandatory rules in European contract law, Ercl Press, 1/2005. that available in: www. home. medewerker. uva. nl
Whittaker, Simon, a framework of principle for European contract law, Thomson Reuters (legal) limited and Contributors, oxford, October/2009.
Wicker, Guillaumeand, Racine, Jean-Baptiste, An introduction to the guiding principles and revised principles of European law, Januart 2008. that available in: www. legiscompare. com
Wilhelmsson, Thomas (professor of civil law, vice-Rector, university of Helsinki , member of the commission of European contract law),Towards a (post)modern European contract law,. Juridieca international,VI/2001.
http: //www. unilex. info
http: //www. legiscompare. com
http: //www. en. wikipedia. org
http: //www. ejcl. org