بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در بیع کالای در حال حمل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)، حقوق انگلیس و ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از شاخص های مهم قوانین تجارت در دوران امروز حفظ امنیت و ثبات معاملات است. تعیین زمان انتقال ضمان معاوضی یا ریسک یکی از موارد مهم مندرج در قوانین مختلف است. اگر کالا در حال حمل فروخته شود، ضمان معاوضی در چه لحظه ای منتقل می شود. به موجب کنوانسیون ضمان معاوضی از تاریخ انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود. در حقوق انگلیس گرچه نصی در این باره وجود ندارد، قاعده حاکم بر این نوع بیع را باید همان قاعده کلی حاکم بر معاملات یعنی، هم زمانی انتقال ضمان معاوضی و انتقال مالکیت دانست. در حقوق ایران نیز نص قانونی در این نوع معامله نداریم و با توجه به قاعده کلی باید گفت ضمان از تاریخ تسلیم کالا منتقل می شود اما با توجه به تکمیلی بودن قاعده انتقال ضمان معاوضی، در صورت توافق طرفین و یا کشف قرائن می توان گفت در چنین موردی ضمان از تاریخ انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Passing of Risk in Goods Sold in Transit: A Comparative Study under International Sale of Goods Convention, English Law and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi 1
  • Ali Mohammadzadeh 2
چکیده [English]

Where the goods sold in transit, fixing the moment from which the risk passes is very important for the contracting parties. According to the Convention, The risk passes to the buyer from the time of the conclusion of the contract. In English law, although there is no express regulation in this connection, the governing rule is the general rule inserted in section 20 of Sale of Goods Act that is, the goods remain at the seller's risk until the property in them is transferred to the buyer. In Iranian law, like English law, there is no express regulation in this connection. The governing law should be the general law in passing of risk. That is, the risk passes to the buyer by delivering of goods to him. But, the contracting parties can agree that the risk should be passed from the time of the conclusion of the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Sale of Goods Convention
  • goods sold in transit
  • risk
  • Delivery
1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و دوم، کتابفروشی اسلامیه، 1381.
2-انصاری، مرتضی، مکاسب، جلد دوم، مجمع الفکر الاسلامی، 1420.
3- انصاری مسعود و طاهری محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ دوم، مهراب فکر، 1386.
4 - توحید خواه، فرانک، ضمان معاوضی در بیع، http: // www. Vekalat. org
5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، چاپ دوم، گنج دانش، 1381.
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 15، گنج دانش، 1384.
7- خوانساری، موسی منیة الطالب، (تقریرات میرزای نائینی) جلد دوم، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامی، 1418.
8- صفایی حسین و دیگران، حقوق بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، دانشگاه تهران، 1384.
9- قنبری، محمد رضا، مجموعه مقالات حقوقی(مقاله اول، قاعده تلف مبیع قبل از قبض)، گنج دانش، 1372.
10- کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، جلد اول، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار، 1381.
11- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، 1380
12- کریم زاده کاشی آرانی، رضا، انتقال ضمان معاوضی در بیع، رساله دکترای حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1376.
13- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی (مقاله اول، تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی)، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران، 1385.
14- محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم، 1381
15- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360
16- موسوی بجنوردی، میرزا سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 7، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، بی‌تا.
17 – مهاجر مینا، انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، 1382.
18- هجده نفر از دانشمندان حقوقدانشگاه‌های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد دوم، ترجمه داراب پور مهراب، جلد دوم، چاپ اول، گنج دانش، 1374
19- Attiyah. P. S,The Sale of Goods, 10th ed, Published by Pearson Education Limited, London 2001
20 -Benjamhn, Sale of Goods, Sweet & Maxwell, London, 1997
21-Berg, Heidel, The Passing of Risk a Comparition between CISG and German Law, 1999, http: //www. cisg. law. pace. edu/
22- Blackstone's Statutes on Commercial Law, Edited by: Rose. F. D Blackstone press Limited. 1989
23- Bollée,Sylvain, The Theory of Risks in the 1980 Vienna Sale of Goods Convention, 2000, http: //www. cisg. law. pace. edu/
24- Chitty, Chitty on Contracts, Vol 2, 29th ed, Sweet & Maxwell, London, 2004
25- Erouw, Johon,The Risk of Loss and Passing It, 2005, http: //www. cisg. law. pace. edu/
26. Enderlein Fritz & Maskow Dietrich, International Sales Law, 2001, Available Online at http: //www. cisg. law. pace. edu /
27 - Hoffmann, Bernd von, Passing of Risk in International Sales of Goods,1986, http: //www. cisg. law. pace. edu /
28 - Honnold. John. O,Uniform law for International Sales under the 1980 united Nations convention. Publishing. By Kluwer 2 nd ed. , Londan 1991
29 - Honnold. John. O, Risk of Loss,1984, http: //www. cisg. law. pace. edu /       
30-Kritzer. Albert. H. Guide to Practical Applications of the united Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good. Publishe by Kluwer. Boston 1989
31 - Oberman, Neil Gary, Transfer of risk from seller to buyer in international commercial contracts: A comparative analysis of risk allocation under the CISG, UCC and Incoterms, 1997, Online at http: //www. cisg. law. pace. edu /
32- Schelechtim, peter. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods(CISG), 2nd. ed. , Oxford, 1998.
 33 -Zoi Valioti, Passing of Risk in international sale contracts: A comparative examination of the rules on risk under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna 1980) and Incoterms 2000, Kent University thesis (2003), Available Online at: www. cisg. law. pace. edu/