داوری الکترونیکی (آیین رسیدگی و اعتبار آراء)

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده

امروزه توسعه علم و فناوری جدید تأثیری همه جانبه بر زندگی افراد گذاشته و تجارت الکترونیک با سرعتی چشمگیر پیشرفت کرده است. در این خصوص به وجود آمدن مشکلات ناشی از اختلافات طرفین در مبادلات الکترونیکی همانند شیوه های سنتی آن اجتناب ناپذیر است. ماهیت الکترونیکی و مجازی این نوع از مبادلات، لزوم تسریع در حل و فصل اختلافات را بگونه ای متناسب با ماهیت این مبادلات روشن ساخته و منجر به استفاده از شیوه های نوینی موسوم به شیوه های الکترونیکی حل و فصل اختلافات و به ویژه شیوه های الکترونیکی جایگزین قضایی در حل و فصل اختلافات شده است. این مقاله در دو بخش ضمن بررسی مفهوم، حیطه مورد شمول و انواع این شیوه ها در سطح دنیا، به بررسی روند رسیدگی در داوری الکترونیکی به عنوان مهم ترین این شیوه ها از آغاز تا صدور رأی، چگونگی ارائه دلایل الکترونیکی، نحوه احراز هویت واقعی ارائه کنندگان و سازوکارهای اعتبار بخشی به آن می پردازد تا در پایان به میزان اعتبار و همچنین امکان جایگزینی آن با داوری سنتی پی ببرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Arbitration: Procedure and Validity of Awards

نویسنده [English]

  • Salman Faghih Mirzaei
چکیده [English]

Nowadays, the development of new science and technology has affected the people’s lives in a large scale. E-commerce has progressed with an incredible speed and rising of disputes between parties in electronic transactions like in the traditional way, is inevitable. Electronic and virtual nature of these transactions clarifies the need to accelerate the settlement of conflicts in a way appropriate to the nature of these exchanges and has led to new ways of disputes resolution called Electronic Disputes Resolutions and especially Electronic Alternative Dispute Resolutions. This article first reviews the concept, scope and different kinds of them that are popular in the world and then shows how electronic arbitration - as the most important EDR- could be exerted electronically from starting the proceedings to issue and communicate an electronic award, how we can secure the authenticity of electronic documents and how real providers of documents cold be identified throw special mechanisms. At the end we conclude that since all steps of the procedure are capable of being done electronically, e-arbitration is a completely valid and secure way and we could argue about replacing the traditional arbitration with e-arbitration in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alternative dispute resolutions
  • electronic alternative dispute resolutions
  • electronic arbitration
  • electronic procedure
دبلفون، زویه لینان. حقوق تجارت الکترونیک، ستار زرکلام (محقق و مترجم)، مؤسسه مطالعات و پزوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول 1388.
رضایی، علی. حقوق تحارت الکترونیکی، نشر میزان، چاپ اول، 1387.
سلطانی، محمد. «ادله الکترونیک اثبات دعوا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، به راهنمایی صادقی نشاط، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 84-1383.
قانون نمونه آنسیترال، ژوئن 1985.
کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری- مسؤولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1369.
Boucobza, Xavier. Cour de Cassation (1re Ch. civile), Revue de arbitrage, 1998, issue 3.
Brown, Scott. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, PRACTITIONERS' GUIDE, USA Washington, D. C, Center for Democracy and Governance Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U. S. Agency for International Development, March 1998.
Cachard, O. Dispute settlement, International Commercial Arbitration, 5. 9 Electronic Arbitration UNCTAD, New York & Geneva, United Nations, 2003.
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards - the "New York" Convention available at: http: //www. uncitral. org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/1958_NYC_CTC-e. pdf visited on March 2010
Cooper, Scott. Hewlett Packard, Resolving disputes online Best practices for Online Dispute Resolution (ODR) in B2C and C2C transactions, International Chamber of Commerce, 2003.
Goodman, Joseph W. The pros and cons of online dispute resolution: an assessment of cyber –mediation, Duke Law & Technology. Review. 0004, available at: http: //www. law. duke. edu/journals/dltr/articles/2003dltr0004. html
Henderson L., Lord Woolf and Information Technology, Information & Communication Technology Law, Vol. 5, n. 1, 1996.
Hornle, Julia. Cross-border Internet Dispute Resolution, New York, Cambridge University Press, 2009.
http: //en. wikipedia. org/wiki/Online_dispute_resolution visited on June 2010
http: //lawyer. 20m. com/English/articles/arbitration. htm
http: //tarh. majlis. ir/?ShowRule&Rid=DA09051F-590D-41B6-8AC4-D233465E7DA4
http: //www. Michigan. Cybercourt. net
Lucas A, Deveze J, and Frayssinet J, Law on IT and the Internet, Paris, PUF, 2001, 870.
Revised Uniform Arbitration Act. available at: http: //www. gmu. edu/drc/uaa2000. htm
Rule, Colin. Online Dispute Resolution for business, USA, Jossey-Bass Press, FIRST EDITION 2002.
Schiavetta, Susan. Online Dispute Resolution, E-Government and Overcoming the Digital Divide, 20th BILETA Conference: Over-Commoditized; Over-Centralized; Over-Observed: the New Digital Legal World, April, 2005, Queen's University of Belfast.
Schultz, Thomas. Gabrielle Kaufmann –kohler, drik langer, vineent bonnet, online dispute resolution: the state of the art and the Issues, Social Science Research Network, 2001.
SCHULTZ, Thomas. Online Arbitration: Binding or Non-Binding?, ADR Online monthly, Linking Information Technology and Dispute Resolution, 2002.
Siburian, Paustinus. WTO’s Online Disputes Settlement: Enriching Understanding on Rules and Procedures Governing Settlement of Disputes, Social Science Research Network, April 21, 2006, available at: http: //ssrn. com/abstract=981878
Turner, Dean, et al., Symantec Internet Security Threat Report, Symantec Enterprise Security, 2006, Vol X.
UNCITRAL Model Law on Electronic Signature (2001), available at: www. uncitral. org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures. html
Uniform Arbitration act, 28 August 2000 available at: http: //www. law. upenn. edu/bll/archives/ulc/uarba/arbitrat1213. pdf
Yuksel, Armagan Bra Bzkart. Online International Arbitration, Ankara Law Review, 2007, Vol. 4, No. 1.