مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از اقسام مسؤولیت های ناشی از عمل غیر، مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر می باشد که اگر چه در قانون مدنی ایران مورد اشاره قرار نگرفته است اما می توان از برخی از مواد قانونی آن را استنباط نمود. استنباط و استخراج مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر از این جهت ضروری است که شرایط تحقق آن با مسؤولیت غیر قراردادی ناشی از عمل غیر متفاوت بوده و این امر می طلبد تا شرایط و احکام آن جداگانه بررسی شود و از سوی دیگر وجود این نهاد در ادبیات حقوقی سبب خواهد شد که زیان دیده در مواردی دو مسؤول در پیش روی خود داشته و با اعسار مسؤول از جبران خسارت محروم نماند که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third Party’s Contractual Liability

نویسندگان [English]

  • Alireza Yazdanian 1
  • Zeynab Kiani 2
چکیده [English]

Contractual liability vicariously is one types of vicarious liability, although it has not been mentioned in Civil Code of Iran, but it can be deduced from some of articles.
Elicitation and deduction of contractual liability vicariously is crucial since conditions of realization differ between it and non-contractual liability. Therefore its rules and conditions have to be studied separately. On the other hand existence of its institution will cause victim face with two responsible, and with insolvency of responsible he/she is not deprived of compensation. In this paper, it will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contractual liability
  • Third Party
  • civil code
  • Iran
ناصر کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ‌ضمان قهری، مسؤولیت مدنی عضب و استیفاء، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ7، 1386
حسینقلی حسینی نژاد، مسؤولیت مدنی، تهران، بخش فرهنگی جهان دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چ1، 1370
عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، ج1، تهران، نشر میزان، چ3، 1385
علیرضا یزدانیان، قلمرو مسؤولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، چ 1، 1379
پاتریس ژوردن، اصول مسؤولیت مدنی، ترجمه و تحقیق: مجید ادیب، تهران، نشر میزان، چ2، 1385
سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج4، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ1، 1385
عبدالرزاق احمد النسهوری، عقد وکالت، ترجمه: حسینقلی حسینی نژاد، تهران، نشر حقوقدان، چ1، 1376
ابراهیم اسماعیلی هریسی، مبانی حقوق پیمان، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، چ2، 1386
حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، تهران، نشر دادگستر، چ3، 1378
محمدهاشم صمدی اهری، مسؤولیت مدنی متصدی حمل‌ونقل دریایی، تهران، روزنامه رسمی کشور، چ1، 1373
مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین‌المللی دریایی، تهران، انتشارات سمت، چ1، 1387
هوشنگ امید، حقوق دریایی، ج1، نشریه شماره 3، تهران،، مدرسه‌ عالی بیمه تهران، چ1، 1353
مهدی شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، ج3، ‌تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ2، 1386
سیاوش شجاعپوریان، مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک، چ1، نشر فردوسی، تهران، 1373
ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چ3، 1380
ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج4، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چ3، 1378
ناصر رسایی نیا، حقوق تجارت، تهران، آوای نور، چ1، 1380
توفیق عرفانی، مسؤولیت مدنی حمل‌ونقل زمینی/ جاده- ریل، تهران، آثار اندیشه، چ اول، 1385
عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 1، دارالاحیا التراث العربی
فهرست مقالات
سید علاء الدین سادات رسول، نگرشی اجمالی بر قانون دریایی ایران، نشریه پیام دریا، 1386، شماره 168
علیرضا محمدزاده وادقانی، مسؤولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1381، شماره 55
منصور جباری قره باغ، مسؤولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی در برابر مسافر و کالا (بررسی سیستم ورشو)، مجله دانشکده حقوق و علو م سیاسی دانشگاه تهران، 1379، ش 48
Rèmy Cabrillac,Droit des obligations,Paris,Dalloz,7è. è,2006
Jean Carbonnier,Droit civil,Les obligations,T 4,Puf,21è. èd,1998
Mazeaud (Henri, Leon, Jean), leçons de Droit civil, Obligation, volume premier, Paris, Montchrestien, 6è. èd. par François Chabas,1978 4. Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck,Les obligations,Répertoire Defrénois,3è. èd,2007
Patrice Jourdain,les principles de la responsabilitè civile,Paris,Dalloz,7è. è,2007
Stèphan Bar/Cèdric Alter,les effets des contrats,Kluwer,2006
Boris Starck, Droit Civil,Obligation,Paris,librairie Tecknique,1972
Stèphan Prigent,l’engagement pour autrui,Droit ècrit. 2002,n° 2
Geneviève Viney,Patrice Jourdain,Traitè de droit civil,Paris, L. G. D. J ,2è . èd,1998
Geneviève Viney,Traité de Droit Civil. Introduction a la responsabilité,librairie générale de droit et de jurisprudence,2 é. éd, 1995
Alex Weill,Francois Terré,Droit
Civil,Lesobligations,Paris,Dalloz,2é. éd,1975
Francois Terrè, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit Civil, Les Obligations, Paris, Dalloz, 9è. èd, 2005