حمایت از حقوق کودک در پرتو کنوانسیون 1993 در خصوص فرزندخواندگی بین المللی

نویسندگان

1 عضو هیأت دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبایی) و دانشجوی دوره دکترای حقوق

چکیده

با توجه به اینکه کودکان قشر عظیمی از جمعیت جامعه بشری را تشکیل داده اند، امروزه بحث احقاق حقوق و منافع آن ها یکی از مباحث مهم در عرصه داخلی و بین المللی است و بخش مهمی از منابع مادی و معنوی کشورها صرف توجه به مسائل کودکان و حمایت روانی و جسمی از آنان می شود. کودک به دلیل موقعیت بیولوژیکی و اجتماعی خود قادر نیست حقوق مرتبط به خود را همانند فرد بزرگسال مطالبه کند چرا که از وجود آن ها آگاهی ندارد و برای رسیدن به آن ها محتاج به دیگران از جمله ولی، قیم و کلاً نهادهای اجتماعی است. به همین جهت کودکانی که والدین خود را از دست می دهند و قیمومت آن ها بدست افراد ناصالح افتاده است، کودکانی که تحت تکفل و لایت والدین منحرف یا مجرم قرار دارند و یا در ابعاد وسیع ترکودکانی که والدین آن ها به رغم عواطف فطری خود، فاقد آن درجه آگاهی اجتماعی هستند که بتوانند فرزندانشان را با توجه به شرایط حال و آینده پرورش دهند از جمله این آسیب پذیران هستند. در این موارد هر چند معدود اما مهم، میزان زیان اجتماعی ناشی از تربیت نادرست یا احتمالا سوءاستفاده از کودک لزوم تدوین مجموعه قوانین برای صیانت از حقوق کودکان را طلب می کند. در این بین، به منظور کمک به کودکان بی سرپرست و یتیم و سایر دلایل، شاهد پذیرفته شدن آن ها به فرزندخواندگی در سطوح ملی و بین المللی می باشیم. در این مقاله حمایت از کودک و فرزندخواندگی بین المللی در پرتو کنوانسیون 1993 لاهه در مورد فرزندخواندگی بین المللی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection of Child's Rights in light of the 1993 Convention on International Adoption

نویسندگان [English]

  • Farhad Parvin 1
  • Armaghan Abiri 2
چکیده [English]

Regarding that children are one of the most important components of each society, today, the issue of donating the consideration to their rights is an undeniable matter. Accordingly, paying attention to the situations in which, the child maybe abused and effort to restrain, diminish and eliminate this grade of society is a vital pace to protect and support them. Observing the increase of International adoption in recent decades, analyze and study about this matter seems to be so impressive, inventive and important issue that can scrutinize such a new angle of human rights studies (especially children rights era). In this article we try to express some aspects of this phenomenon in convention 1993, in brief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child's rights
  • Adoption
  • Convention on International Adoption
جعفرپور، جمشید، 'فرزندخواندگی در حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک'، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، 86-1385.
روزنامه رسمی، 15 آذر 1386، شماره 18285.
شریعتی نسب، صادق، فرزندخواندگی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای شهر دانش، تهران، 1390، ص 124.
کشمیری، سارا، 'حق کودک در برخورداری از حمایت والدین در حقوق بین‌المللی بشر و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران'، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385.
متولی، سید محمد، 'قانون حاکم بر فرزندخواندگی از نظر مقررات داخلی حقوق بین‌الملل خصوصی ایران'، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید: شماره 1: (1379).
Bartholet, Elizabeth, 'Intenational adoption: The child's story', Georgia State University,Vol 24: 333, 2007.
Bartholet, Elizabeth, 'National data analysis system; International adaption: Thought on the human rights issues, http: //hdus. cwla. org '.
Convention sur la protection des enfants et la cooperation en matiere d'adoption international available at www. hcch. net.
Declaration on social and legal principles relating to the protection and welfare of children ,with special reference to foster placement and adoption nationality and internationality, A/RES/41/85, 'http: //www. un. org'
LynMeese, Ruth , ' A few new children: post-institutionalized children of intercountry adoption' http://HYPERLINK "http://www.international/"www. international adoption articles directory. com'
Mayer, Pierre, Heuze, Vincent, Droit International Prive, LGDJ, Paris, 2004.
Mc Clean, David, Morris: The conflict of laws, Sweet and Maxwell, fifth Edition, 2009.
Trevor ,Buck, International child law, Cavendish Publication, Routledge, 2005.
Vanloon، J.H.A., Recueil des cours: collected courses of the hague academy of international law, Martinus Nijhoff publishers، Dordrecht, Boston, London, VII (international adoption), 1995.
W Arlene, Ruth Howe , Adoption and practices in 2000; Serving whose interests?, Family Law Quarterly,Vol. 33,No. 3,1999.
http: //unitednations. com