نویسنده = فهیمه فیروزبخت
شرکت های چندملیتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال و انتشار فناوری

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 5-26

محمد صالحی مازندرانی؛ فهیمه فیروزبخت