نویسنده = سعیده قاسمی مقدم
مسؤولیت شرکت مادر در برابر بدهی‌ شرکت‌های فرعی ورشکسته

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 27-50

کورش کاویانی؛ سعیده قاسمی مقدم


تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در ورشکستگی گروه مؤسسات چندملیتی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 8-35

کورُش کاویانی؛ سعیده قاسمی مقدم